This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 872718. Beneficiaries: Academy of Art in Szczecin (Poland) – coordinator National Museum in Szczecin (Poland) Università degli Studi di Macerata (Italy) Partners: Pwani University, Kilifi (Kenya) Kenyatta University, Nairobi (Kenya) Beneath the Baobabs. Distant Relatives Events Limited, Kilifi (Kenya)  

Nagroda: odznaka "Zasłużony Działacz Kultury"Przyznana przez: Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego Dla: Lecha Karwowskiego

Nagroda: złota odznaka "Za opiekę nad zabytkami"Przyznana przez: Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego Dla: Lecha Karwowskiego   Nagroda: Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria ArtisPrzyznana przez: Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego Dla: Lecha Karwowskiego

Nagroda: Medal Komisji Edukacji NarodowejPrzyznana przez: Ministra Edukacji na wniosek Biura Olimpiady ArtystycznejDla: dr Dariusza Kacprzaka

    Nagroda: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie 2018 roku, wyróżnienie w kategorii: Działalność edukacyjno - popularyzatorskaPrzyznana przez: Marszałka Województwa ZachodniopomorskiegoZa: program edukacyjny do wystawy "Inspirowani naturą. Rękodzieło Indian Amazonii. W hołdzie Borysowi Malkinowi"Dla: Doroty Baumgarten - Szczyrskiej     Nagroda: Europejskie Muzeum Roku – EMYA 2019 (The European Museum Of The Year Awards 2019), wyróżnienie specjalne (Special Commendation)Przyznana przez: Euuropejskie Forum Muzealne (European Museum Forum)Za: wystawę i działalność na rzecz społeczności lokalnej Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy     Nagroda: Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2018 w Konkursie im. Stanisława BadoniaPrzyznana przez: Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Okręg Zachodniopomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy PolskichDla: Marty Kurzyńskiej     Nagroda: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku 2018 w kategorii Działalność wystawienncza, wyróżnieniePrzyznana przez: Marszałka Województwa ZachodniopomorskiegoZa: Szczecińską odsłonę wystawy przygotowanej we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie "Biedermeier"Dla: dr Dariusza Kacprzaka   Nagroda: Złota odznaka "Za opiekę nad zabytkami"Przyznana przez: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Biura Dokumentacji Zabytków Dla: dr Dariusza Kacprzaka   Nagroda: nagroda za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych (dysertacja: Matki i córki. Związki rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 r., promotorka pracy – prof. dr hab. Inga Iwasiów, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny)Przyznana przez: Prezydenta Miasta Szczecin Dla: dr Aleksandry Grzemskiej    

Projekt pod tytułem „www.muzeach” obejmuje powszechne udostępnienie zasobów cyfrowych pięciu muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (lidera projektu) oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum – Zamku w Łańcucie. Projekt przewiduje rozwój infrastruktury służącej do digitalizacji i udostępnienia zasobów cyfrowych wymienionych muzeów w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zakładanych celów projektu. Udostępnienie informacji o zbiorach (wizerunki wraz z opisami zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej, w tym także w systemie informacji geograficznej – GIS) w ramach cyfrowych kolekcji muzeów oraz multiwyszukiwarki integrującej rozproszone zasoby instytucji partnerskich (zgodnie z zaleceniem Światowej Rady Muzeów ICOM) umożliwi łatwy dostęp do dziedzictwa kulturowego. Projekt adresowany jest między innymi do naukowców, wykładowców akademickich, studentów, nauczycieli, uczniów, muzealników, hobbystów i turystów. Realizacja projektu ułatwi domową i rodzinną edukację kulturową, pojmowaną jako najskuteczniejszy sposób budowania i przekazywania tożsamości, wzorców, norm i nawyków kulturowych. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej oferowanych przez muzea – uczestników projektu. Jest on zgodny z celem szczegółowym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: cyfrową dostępnością i użytecznością informacji sektora publicznego. Zasoby kultury będące w posiadaniu muzeów – narodowych instytucji kultury – stanowią zgodnie z definicją informacje sektora publicznego. Poprzez działania digitalizacyjne, a także wdrożenie innowacyjnych metod udostępniania zwiększona zostanie dostępność do narodowych zasobów kultury w postaci cyfrowej. Więcej informacji o projekcie znajdziesz TUTAJ Oficjalna strona Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa TUTAJ Strona projektu: www.muzeach.pl Materiały prasowe: wmuzeach.biuroprasowe.pl Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w WilanowiePartnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w ŁańcucieCałkowity koszt projektu: 10 980 688,81 złKwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

  Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Das Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EF-RE) kofinanziert   PROGRAM / PROGRAMM   Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA Kooperationsprogramm Interreg VA Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) INTERREG VA   NUMER I TYTUŁ PROJEKTU / PROJEKTNUMMER UND TITEL   INT65 Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza Dofinansowano ze środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego INT65 Gemeinsames Erbe, gemeinsame Zukunft. Die pommerschen Zentralmuseen präsentieren die Geschichte und Kultur Pommerns gemeinsam Mitfinanziert durch das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Mecklenburg-Vorpommern   PARTNER WIODĄCY / LEADPARTNER     Muzeum Narodowe w Szczecinie ulica Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, Polska   Instytucja kultury współprowadzona przez / Institution der Kultur zusammen geführt von   PARTNER / PARTNER     Pommersches Landesmuseum Rakower Straße 9, 7489 Greifswald, Deutschland   Instytucjonalnie wspierana przez / Institutionell gefördert durch   OKRES REALIZACJI / UMSETZUNGSZEITRAUM   Projekt jest realizowany w latach2018-2021 Die Projektumsetzung erfolgt in den Jahren2018-2021

   Nagroda: Nagroda za wybitny artykuł naukowy  zaprezentowany podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej TMS ALGARVE 2018 (Tourism & Management Studies International Conference) Przyznana przez: Przewodniczącego Międzynarodowej Konferencji Naukowej TMS ALGARVE 2018, adiunkta José António C. Santosa (z University of the Algarve - School of Management, Hospitality and TourismCampus da Penha, Faro, Portugalia) Za: za wybitny artykuł naukowy  zaprezentowany podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej TMS ALGARVE 2018 pt.: Miastotwórcza funkcja muzeum – studium przypadku Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dla: prof. US dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, mgr Anna M. Suchocka// forma odmieniona dla prof. US dr hab. Katarzyny Kozioł-Nadolnej i mgr Anny M. Suchockiej     Nagroda: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie 2017 rokuPrzyznana przez: Marszałka Województwa ZachodniopomorskiegoZa: wystawę  "Malczewscy. Figura syna"Dla: dr Beaty WolskiejKonkurs organizowany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Zachodniopomorski 

Beneficjent Muzeum Narodowe w Szczecinie Tytuł projektu Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17 Numer umowy Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17-01 Finansowanie i budżet Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 503 619,71 zł. Ogólna maksymalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowanych to 2 883 889,69 zł. W tym 15% dofinansowania jest ze środków krajowych w postaci dotacji celowej w kwocie 432 583,46 zł, a 85% to dofinansowanie tytułem płatności w ramach POIŚ, w wysokości 2 451 306, 23 zł). Dotacji celowej na koszty niekwalifikowane projektu w 2018 roku, w wysokości 42 064 zł brutto zł brutto oraz w 2019 roku, w wysokości 164 829 zł, udzielił Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. W 2020 roku analogiczna dotacja została przyznana w wysokości 400 017 zł. Opis projektu 15 grudnia 2017 roku została podpisana z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowa o dofinansowanie projektu „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17”. Muzeum Narodowe w Szczecinie jest beneficjentem dofinansowania w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zachowania, ochrony i dostępności zabytków znajdujących się z zbiorach Muzeum oraz rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie. Planowany w ramach projektu zakup sprzętu służyć będzie bezpośrednio konserwacji dziedzictwa materialnego, pośrednio – poprzez odrestaurowane eksponaty służyć będzie do tworzenia narracji i utrwalenia dziedzictwa niematerialnego. Kluczowym działaniem w ramach projektu jest zakup wyposażenia w tym m.in. liofilizatora, sprzętu fotograficznego, sprzętu konserwatorskiego, sprzętu laboratoryjnego, sprzętu badawczego, mebli konserwatorskich, warsztatowych i laboratoryjnych, narzędzi konserwatorskich, aparatu RTG, wewnętrznych środków transportu. Termin realizacji głównych działań w ramach projektu został zaplanowany na 2018 i 2019 rok, przewidywany czas zakończenia projektu to 31 maja 2020 roku. Miejsce i czas realizacji projektu Projekt realizowany jest w pawilonie Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie i obejmuje wszystkie jego pracownie. Pawilon konserwatorski usytuowany jest przy zabytkowym gmachu Muzeum przy ul. Wały Chrobrego 3 w Szczecinie, wejście od ul. Zygmunta Starego. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 maja 2020 roku. Założone wskaźniki rezultatu dla projektu to: 1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcję turystyczna - 3 6152. Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - 3 6153. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 1 Kierownikiem projektu jest Przemysław Manna, Główny Konserwator, kierownik Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak9a1083f3e2dc7cbf53e01b444608511f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9a1083f3e2dc7cbf53e01b444608511f = 'p.manna' + '@'; addy9a1083f3e2dc7cbf53e01b444608511f = addy9a1083f3e2dc7cbf53e01b444608511f + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text9a1083f3e2dc7cbf53e01b444608511f = 'p.manna' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak9a1083f3e2dc7cbf53e01b444608511f').innerHTML += ''+addy_text9a1083f3e2dc7cbf53e01b444608511f+''; ; tel. +48 91 4315 292). Narzędzie do zgłaszania nadużyć finansowych Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju opracowała narzędzie informatyczne umożliwiające zgłaszanie sygnałów dotyczących nadużyć finansowych. Muzeum Narodowe w Szczecinie, jako beneficjent dofinansowania w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17”, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnianego przez Instytucję Zarządzającą (czyli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez specjalny adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak9df6d9418b1317b5fe6d8d9f85d283ec').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9df6d9418b1317b5fe6d8d9f85d283ec = 'naduzycia.POIS' + '@'; addy9df6d9418b1317b5fe6d8d9f85d283ec = addy9df6d9418b1317b5fe6d8d9f85d283ec + 'mr' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl'; var addy_text9df6d9418b1317b5fe6d8d9f85d283ec = 'naduzycia.POIS' + '@' + 'mr' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak9df6d9418b1317b5fe6d8d9f85d283ec').innerHTML += ''+addy_text9df6d9418b1317b5fe6d8d9f85d283ec+''; lub za pośrednictwem strony internetowej pois.gov.pl lub poiis.mkidn.gov.pl. Więcej informacji można znaleźć w „Poradniku w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”   12 stycznia 2018 roku została podpisana z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd, umowa nr WKNiDN-I.MNS/2/2018 o dofinansowanie dotacją celową kosztu niekwalifikowanego projektu, jakim jest podatek VAT. Przyznana dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wynosi 42 064 zł brutto. 22 stycznia 2019 roku została podpisana z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd, umowa nr WKNiDN-I.MNS/2/2019 o dofinansowanie dotacją celową kosztu niekwalifikowanego projektu, jakim jest podatek VAT. Przyznana dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wynosi 564 846 zł. 13 stycznia 2020 roku została podpisana z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd, umowa nr WKNiDN-I.MNS/2/2020 o dofinansowanie dotacją celową kosztu niekwalifikowanego projektu, jakim jest podatek VAT. Przyznana dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wynosi 400 017 zł.

    Nagroda: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie 2016 rokuPrzyznana przez: Marszałka Województwa ZachodniopomorskiegoZa: wystawy "Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki. Kolekcja Oleńki Darkowskiej-Nidzgorski i Denisa Nidzgorski-Gordier w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie" oraz "Sztuka królestwa Dahomeju z kolekcji Birgit Schlothauer i Gustava Wilhelma"Dla: Ewy PrądzyńskiejKonkurs organizowany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Zachodniopomorski      Nagroda: Grand Prix Nagrody Architektonicznej POLITYKI.Przyznana przez: Tygodnik "POLITYKA"Za: budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy     Nagroda: Sybilla 2016. Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii: Wystawy historyczne i archeologiczne, I NagrodaPrzyznana przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoZa: wystawa stała Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy.     Nagroda: Sybilla 2016. Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii: Projekty naukowo-badawcze, wyróżnieniePrzyznana przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoZa: projekt dra Szymona Piotra Kubiaka „Daleko od Moskwy. Gérard Singer i sztuka zaangażowana”.

Beneficjent Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin Finansowanie Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:Oś priorytetowa 6. Rozwój Funkcji MetropolitalnychDziałanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnymPoddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym Budżet projektu Wartość zadania: 8 092 844 złŚrodki pochodzące z budżetu województwa: 3 064 980 złŚrodki pochodzące z UE (RPO WZ): 4 962 866 złŚrodki własne: 64 998 zł Cele i opis projektu Celem realizacji projektu jest przebudowa i modernizacja części pomieszczeń zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie znajdującego się przy ul. Staromłyńskiej 27.Budynek, pierwotnie pałac Sejmu Stanów Pomorskich, wzniesiony został w latach dwudziestych XVIII w. wg projektu Gerharda Corneliusa van Wallrawe. Funkcje administracyjne, jak również mieszkalne na potrzeby posłów oraz urzędników parlamentu, pełnił do 1928 r., kiedy to został przejęty i przebudowany na potrzeby muzealne przez Landesmuseum (Muzeum Prowincji). Okres drugiej wojny światowej, budynek przetrwał nie ulegając większym zniszczeniom, za wyjątkiem pożaru dachu, wynikłego prawdopodobnie z bombardowania w nocy z 16 na 17 sierpnia 1944 r. Czarną kartę w dziejach budynku stanowi okres pobytu „wyzwoleńczej” Armii Czerwonej, w 1945 r., w czasie którego rozkradziono przechowywane w nim dzieła sztuki i dokumenty. W trakcie grabieży, niszczono ściany i wyposażenie w poszukiwaniu ukrytych cennych przedmiotów. Pod koniec 1945 r. w zdewastowanym budynku rozpoczęło działalność Muzeum Pomorza Zachodniego, które niemal natychmiast podjęło odbudowę budynku, realizując ją jednak z potrzeby chwili, bez wymaganej dokumentacji, co spowodowało, że ostateczny zakres zniszczeń i odbudowy nie jest znany. Zakres prac W ramach projektu „Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych” do realizacji przewidziane są następujące prace: adaptacja przestrzeni dziedzińca wewnętrznego na potrzeby lapidarium, wykonanie prac związanych z adaptacją dziedzińca, pozwoli na uzyskanie doskonałej przestrzeni na umieszczenie monumentalnych posągów oraz na wykorzystanie jej w celach organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, w przestrzeni dziedzińca planuje się również prowadzenie małej gastronomii, stworzenie miejsca spotkań towarzyskich dla mieszkańców Szczecina, wzbogaconych o ofertę kulturalno-artystyczną Muzeum oraz zaprzyjaźnionych z nim instytucji, modernizacja i wyposażenie w nowoczesny system oświetleniowy czterech sal wystawowych na parterze budynku, odnowienie pomieszczeń, wymiana instalacji oraz wyposażenie w nowoczesny system oświetlenia wystawowego pozwoli na utworzenie stałej wystawy archeologicznej, modernizacja i wyposażenie na potrzeby stałych wystaw numizmatycznych i sfragistycznych czterech sal wystawowych na pierwszym piętrze budynku, adaptacja poddasza na potrzeby magazynowe, wymiana stolarki okiennej, remont klatek schodowych wraz z ciągiem komunikacyjnym, wymiana instalacji CO. W efekcie realizacji inwestycji przewiduje się zmodernizowanie sal wystawowych, odrestaurowanie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych, zaadaptowanie poddasza na potrzeby magazynowe. zadaszenie i odrestaurowanie dziedzińca, posadowienie dwóch posągów monumentalnych, udostępnienie terenu dziedzińca jako lapidarium oraz przestrzeni ożywionej działalności kulturalno – edukacyjno – rozrywkowej, udostępnienie do zwiedzania 3 stałych wystaw numizmatycznych i sfragistycznej, umożliwienie wykonania wystawy archeologicznej z pozyskanych środków z programu INTERREG V.

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji.

      Nagroda: Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku, nagroda II stopniaPrzyznana przez: Ministerstwo Kultury i SztukiZa: wystawę "Dzieje Szczecina w Muzeum Historii Szczecina – oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie."

    Nagroda: Sybilla 2002. II nagroda w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii: Działalność naukowaPrzyznana przez: Ministerstwo Kultury Za: sesję naukową "Afryka – 40 lat penetrcji oraz poznawania ludów i ich kultur", wystawę "Plątanina afrykańskich dróg"

    Nagroda: Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku, nagroda indywidualnaPrzyznana przez: Ministerstwo Kultury i SztukiDla: Jacka Łapotta

    Nagroda: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie roku 2014, wyróżnieniePrzyznana przez: Marszałka Województwa ZachodniopomorskiegoZa: katalog wystawy "Przemiany. Od Klingera do Kanoldta – grafika krajów niemieckojęzycznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie."Dla: Ewy Gwiazdowskiej, Dariusza Kacprzaka, Volkera ProbstaKonkurs organizowany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Zachodniopomorski.

    Nagroda: wyróżnienie w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w kategorii "Nowo wykreowana przestrzeń publiczna".Przyznana przez: Towarzystwo Urbanistów PolskichZa: budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy     Nagroda: I miejsce w kategorii „Kultura”, tytuł World Building of the Year 2016.Przyznana przez: World Architecture Festival, Berlin 2016 (Światowy Festiwal Architektury w Berlinie)Za: budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy       Nagroda: European Prize for Urban Public Space 2016 (najlepsza przestrzeń publiczna w Europie)Przyznana przez: Centre de Cultura Contemporania de BarcelonaZa: budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, plac Solidarności     Nagroda: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie roku 2015Przyznana przez: Marszałka Województwa ZachodniopomorskiegoZa: wystawę  "Nie tylko tulipany. Państwowe Muzeum w Schwerinie gościnnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie"Dla: dr Dariusza KacprzakaKonkurs organizowany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Zachodniopomorski.     Nagroda: Sybilla 2015. Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii: Inwestycje, wyróżnieniePrzyznana przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoZa: budowę pawilonu wystawowego Centrum Dialogu Przełomy.   Nagroda: Nagroda im. Feliksa Jasieńskiego "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie" w kategorii: Pracownik naukowy - naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskichZa: publikację " Kolekcje Ziemi Obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880 - 1939" Dla: dr Dariusza Kacprzaka

Nagroda: Sybilla 2013, Wydarzenie Muzealne Roku, I Nagroda w kategorii: Wystawy sztukiPrzyznana przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoZa: wystawę "1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie." Nagroda: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie roku 2013, wyróżnieniePrzyznana przez: Marszałka Województwa ZachodniopomorskiegoZa: Program edukacyjny towarzyszący wystawie "1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie."Dla: Krystyny Milewskiej z ZespołemKonkurs organizowany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Zachodniopomorski.

  Nagroda: I nagroda w Konkursie Muzeum Widzialne, kategoria: Identyfikacja wizualna wystawy czasowej.Przyznana przez: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Stowarzyszenie Muzealników PolskichZa: wystawę "1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie."

Nagroda: Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku, Nagroda II stopnia.Przyznana przez: Ministerstwo Kultury i SztukiZa: wystawę "Dzieje Szczecina w Muzeum Historii Szczecina - oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie"