Nowy numer Rocznika MNS - Materiały Zachodniopomorskie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego numeru Rocznika Muzeum Narodowego w Szczecinie - Materiały Zachodniopomorskie. Począwszy od tomu XVIII nasze czasopismo będzie się ukazywać w formie elektronicznej, nie wykluczamy jednak druku tomów okazjonalnych.

Materiały Zachodniopomorskie. Rocznik Muzeum Narodowego w Szczecinie ISSN 0076-5236
MZP NS 18 2022 ONLINE: DO POBRANIA

 

 Mat Zach pom

STUDIA I MATERIAŁY

1. Michał Adamczyk
Wołczkowo: badania wyrobów kultury Federmesser = Wołczkowo: The Federmesser Collection Reconsidered, 7–39.

2. Marta Chmiel-Chrzanowska, Michał Adamczyk
Archeologia lasu w Bagiczu (północno-zachodnia Polska) = Archaeology of the Bagicz forest, north-western Poland, 41–71.

3. Iwona Wojciechowska
Utylitarne i modne. Późnośredniowieczne zapinki ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie = Utilitarian and fashionable. Late-medieval brooches from the Archaeological and Historical Museum in Stargard, 73–98.

4. Sławomir Słowiński, Maciej Płotkowiak
Teren położony na północ od nieistniejącego kościoła św. Mikołaja na Podzamczu w Szczecinie w świetle dotychczasowych badań archeologicznych i architektonicznych = Area located north of defunct St Nicholas’ church in Szczecin Podzamcze in the light of archaeological and architectural research, 99–118.

5. Bogdan R. Przybyła
Dawne znaki graniczne na Pomorzu Zachodnim w świetle prospekcji archeologicznej. Przykłady z pogranicza drawsko-łobeskiego = Old border markers in Western Pomerania in the light of the archaeological prospection. Examples from the borderland between Drawsko Pomorskie and Łobez, 119–144.

6. Krzysztof Wroński
Układ przestrzenny i funkcje wnętrz renesansowego zamku baliwów joannickich w Słońsku = Spatial arrangement and functions of the interiors of the Renaissance Bailiffs’ castle in Słońsk, 145–184.

7. Mieszko Pawłowski
Pieniądz zastępczy Szczecina podczas Wielkiej Inflacji (1922–1923) w świetle dokumentów prezydium rejencji szczecińskiej przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie = Money substitutes in Szczecin during Hyperinflation (1922–1923) in the light of Region of Stettin Presidium documents stored in the State Archive in Szczecin, 185–201.

8. Bogdan R. Przybyła
Zmiany w krajobrazie kulturowym ziemi łobeskiej po 1945 roku i ich wpływ na stan zachowania dziedzictwa archeologicznego (na podstawie badań nieinwazyjnych obszaru AZP 27-16) = Changes in the cultural landscape of the Łobez Land after 1945 and their influence on the state of preservation of the archaeological heritage (based on non-invasive research of AZP 27-16 area), 203–228. 

 

 

 ODKRYCIA

9. Michał Adamczyk
Sierpak krzemienny z Zaborska w powiecie pyrzyckim = Flint sickle insert from Zaborsko, Pyrzyce district, 229–234.

10. Michał Adamczyk
Siekiera czworościenna z Radziszewa w powiecie gryfińskim = Flint square axe from Radziszewo, Gryfino district, 235–241.

11. Michał Adamczyk
Siekiera czworościenna z Godziszewa w powiecie łobeskim = Flint square axe from Godziszewo, Łobez district, 243–249.

12. Dorota Kozłowska
Sztylet krzemienny z Bezrzecza koło Szczecina = Flint dagger from Bezrzecze near Szczecin, 251–256.

13. Dorota Kozłowska
Obiekty osadnicze cyklu łużycko-pomorskiego na stanowisku nr 1 w Bagiczu i nr 27 w Kołobrzegu, pow. kołobrzeski = Settlement features of the Lusatian and Pomeranian culture cycle from site 1 in Bagicz and 27 in Kołobrzeg, Kołobrzeg district, 257–281.

14. Bartłomiej Rogalski
Dwie klamry pasów holsztyńskich z wczesnośredniowiecznego grodziska w Długiem, pow. stargardzki, stanowisko 1 = Two Holstein belt hooks from early-medieval stronghold in Długie, Stargard district, site 1, 283–289.

15. Jakub Łukaszewski
Stare druki ze zbiorów Pommersches Museum w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Komunikat = Old prints from Pommersches Museum in the collection stored in the University Library in Poznań. Report, 291–306.

 

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

16-17. Marta Kurzyńska
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego 2021. Wstęp. Indeks nazw geograficznych za rok 2021, 307-361.

 

KRONIKA Muzeum Narodowego w Szczecinie

18. Przemysław Manna
Muzealnictwo oraz ochrona zabytków w Kenii, 363–381.

19. Ewa Kmiecińska, Aleksandra Wilgocka
Cyfrowe zbiory muzeów dostępne w jednym miejscu – projekt www.muzeach (2019–2022), 383–387.

20. Monika Frankowska-Makała
„Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku”. Wystawa stała, 389–396.

21. Kinga Krasnodębska
Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu”. Wystawa stała, 397–404.

22. Ewa Prądzyńska
Piękno i śmierć. Opowieść o azjatyckiej broni białej”. Wystawa czasowa, 405-416.

23. Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
Pięć lat Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, 417–425.

 

Archiwum wersji elektronicznych MZP NS: 4/5 (2007/2008) 2010 – 18 2022: https://mzp.muzeum.szczecin.pl/index.php/mzp-nowa-seria