Trzy innowacyjne doktoraty efektem projektu TPAAE

Projekt TPAAE w ramach szeroko zakrojonych badań w dziedzinie sztuki i edukacji artystycznej w perspektywie transkulturowej od początku był nastawiony na wspieranie rozwoju naukowego poszczególnych badaczy i badaczek w niego zaangażowanych.

Obecnie, kiedy zbliżamy się do jego zakończenia możemy cieszyć się z efektów.

 

WSPÓŁCZESNA SZTUKA TANZANII
5 grudnia 2023 na kierunku Historia Sztuki na Wydziału Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego Zofia Potakowska obroniła pracę doktorską „My − Inni. Od Zoo Humains do sztuki współczesnej. Przypadek Tanzanii” powstałą pod kierunkiem dr hab. Anety Pawłowskiej, prof. UŁ. Praca powstała na podstawie badań terenowych przeprowadzonych przez Potakowską w Afryce wschodniej w ramach programu wolontariackiego Muzeum Narodowego w Szczecinie.

„Rozprawa Zofii Potakowskiej pt. „My- Inni. Od Zoo Humains do sztuki współczesnej. Przypadek Tanzanii” jest oryginalnym naukowym opracowaniem poświęconym malarstwu i rzeźbie współczesnej Tanzanii. Praca problematyzuje kwestię relacji pomiędzy nami a innymi i obserwuje ją przez pryzmat podejścia do sztuki współczesnej Zachodu i Afryki Wschodniej, które pozostają ze sobą w dialogu. Autorka relacjonuje zmiany w sposobie pojmowania sztuki afrykańskiej od pozycjonowania jej w obszarze zainteresowań etnograficznych, przez podejście do niej jako do sztuki prymitywnej (m.in. w ramach koncepcji négritude) „aż do chwili, gdy sztuka Afryki staje się pełnoprawnym obszarem zainteresowań wielu dziedzin nauki” (s. 5). Sztuka Afryki, a w szczególności Tanzanii, stanowi przypadek badawczy, pozwalający autorce wpisać się w dyskusję dotyczącą dekolonizacji nie tylko pod względem politycznym, ale przede wszystkim społecznym i kulturowym. Jest to arena redefinicji relacji kulturowych pomiędzy Globalną Północą a Globalnym Południem, wyrażająca się w sposób symboliczny w przestrzeni sztuki, która stanowi wdzięczny obiekt zainteresowania, dający możliwość ciekawych badań i głębokich analiz. Tą drogą idzie Zofia Potakowska trafnie dobierając szczegółowy temat zainteresowań i badań terenowych, którym jest sztuka Tanzanii”.

„Wartościowe jest szerokie spojrzenie Potakowskiej na badaną problematykę połączone ze skupieniem się na poszczególnych stylach i sylwetkach artystycznych. W prezentowanej rozprawie autorka przedstawia zarówno pozycje stanowiące efekt badań etnograficznych, jak i z obszaru historii sztuki, w tym pozycje dotyczących sztuki Afryki, w tym Tanzanii, których dotychczas jest nadal niewiele. Jej perspektywa jest wzbogacona spojrzeniem o charakterze filozoficznym, dostrzegającym odmienność estetyki europejskiej i afrykańskiej, jako opartych na innych kategoriach estetycznych, a także własnymi badaniami terenowymi, co pozwala jej na szerokie i szczegółowe ujęcie zgłębianej tematyki”.
- fragmenty recenzji Prof. (AS) dr hab. Aleksandry Łukaszewicz

https://www.bip.uni.lodz.pl/stopnie-naukowe/przewody-doktorskie-postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora/mgr-zofia-potakowska

 

 

PIERWSZY DOKTORAT Z MALARSTWA W KENII
18 grudnia 2023 o godzinie 12.00 w Galerii R+ w Akademii Sztuki w Szczecinie odbędzie się obrona pracy doktorskiej w dziedzinie Sztuki w dyscyplinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki na kierunku Malarstwa mgr Anne Ntinyari Mwiti „Gwata Ntai: Nie pozbyli się siniaków pozostawionych w przeszłości. Ndagwata: Wschodnioafrykańska sztuka malowania twarzy i ciała przez Masajów i społeczności pokrewne” powstałą pod kierunkiem Prof. dr hab. Łukasza Skąpskiego.

Sięgając do obrazów na twarzach i ciałach ludu Masajów z Kenii, północnej Tanzanii i wybranych społeczności Doliny Omo w Etiopii oraz do zagadek i przysłów ludu Ameru ze wschodniej Kenii Mwiti zgłębia trzecią przestrzeń w afrykańskiej sztuce współczesnej, znajdującą się w przejściu pomiędzy tym, co natywne a tym, co zglobalizowane w kontekście teorii „trzeciej przestrzeni” – postkolonialnej przestrzeni liminalneji Homi Bhabha (The Location of Culture2004). Jednocześnie w ten sposób autorka zgłębia własną hybrydalną, transkulturową tożsamość tworząc minimalistyczne abstrakcje formalnie przywodzące na myśl tradycję modernizmu, jednak zakorzenione w innej kulturze niż tak, z której wywodzi się modernizm.
https://www.akademiasztuki.eu/Product/anne-mwitti-doktorantka?preview_article

 

 

FOTOGRAFIA MODY W ŚRODOWISKU CYFROWYM
W lutym 2024 odbędzie się obrona pracy doktorskiej Emilii Łapko, która zajmuje się fotografią w środowisku cyfrowym, w którym medium to przybiera coraz bardziej hybrydyczną postać. Tematem pracy doktorskiej Łapko powstałej pod kierunkiem prof. dr hab. Huberta Czerepoka są „Sztuczne raje”, czyli metafora świata, do którego mamy dostęp za pośrednictwem ekranu.

Łapko dzięki wyjazdom badawczym do Kenii w ramach projektu TPAAE poszerzyła swoją perspektywę o badania nad zmianami w modzie, jakie zachodzącą w szybko rozwijającym się społeczeństwie. Sposób budowania tożsamości za pomocą wyglądu coraz bardziej sprzęgnięty jest ze światem cyfrowym.