Muzeum Narodowe w Szczecinie is committed to providing its website accessibility in accordance with the regulations of the Polish Act of April 4th 2019 on the Digital Accessibility of Websites and Mobile Applications of Public Entities. This Accessibility Statement refers to the following website: muzeum.szczecin.pl. Website publication date: 2015.09.01. Most recent major update: 2021.12.29. Digital Accessibility Status The website is partially compliant with the Polish Act of April 4th 2019 on the Digital Accessibility of Websites and Mobile Applications of Public Entities, due to the following non-compliances and exclusions.. Non-Accessible Content Some videos are not provided with subtitles for deaf persons. Some photographs and PDF publications do not have alternative descriptions and titles. Some links are not underlined nor distinguished by colour and their content is incomprehensible when using the focus device. Preparation of this Accessibility Statement This statement was prepared on: 2021.12.15. This statement was prepared on the basis of a test carried out by the public entity itself. This statement was reviewed on: 2021.12.29. Standard keyboard shortcuts may be used on this website. Feedback and Contact Information If you have a problem with this website due to its non-compliance with the digital accessibility regulations, email or call Doroty Obalek-Bylak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak33e8f1a5c81ab822607655aa4c534b69').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy33e8f1a5c81ab822607655aa4c534b69 = 'd.obalek' + '@'; addy33e8f1a5c81ab822607655aa4c534b69 = addy33e8f1a5c81ab822607655aa4c534b69 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text33e8f1a5c81ab822607655aa4c534b69 = 'd.obalek' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak33e8f1a5c81ab822607655aa4c534b69').innerHTML += ''+addy_text33e8f1a5c81ab822607655aa4c534b69+''; , 797 400 438. Please provide: your full name, your contact details (i.e. phone number, e-mail address), exact address of the website containing non-accessible content, description of the problem and the solution that would be most suitable for you. Request and Complaint Service We will respond to your request as soon as possible, not later than in 7 days. In case this is impossible for us, we will inform you about it and provide you with a new date of improving our website or with an alternative way of providing the information you miss. This new date will not be later than 2 months. If we are unable to provide you with the digital accessibility of the website or its content, we will suggest an alternative way of accessing them. If the public entity refuses you request, you have the right to complain on digital accessibility of a website, a mobile application or their elements. If this procedure fails, you may take the matter to Rzecznika Praw Obywatelskich. Architectural Accessibility Muzeum Narodowe w Szczecinie (The National Museum in Szczecin), ul. Wały Chrobrego 3 Due to renovation works performed at a part of the ground floor, the first floor is temporarily non-adjusted to the needs of the physically challenged persons (the lift is out of order). The ground-floor exposition is available (which involves setting a ramp by the personnel). Possible obstaclesA wide doorstep at the building entrance. Toilets (located at the -1 level) are unavailable Access by car 4 parking slots for disabled persons are located in front of Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki facility (ul. Wały Chrobrego 4), ca. 150 m far.   Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Tradycji Regionalnych (The NMS Museum of Regional Traditions) ul. Staromłyńska 27 The building is adjusted to the needs of physically challenged persons. At the main entrance, on the left, there is a doorbell which may be used by a visitor to call the museum staff. After receiving the call, the staff member helps the visitor and shows them the way to the lift. The lift, able to carry one wheelchair, accesses the ground and the first floors.The ground-floor toilet is adjusted to the needs of physically challenged persons. Possible obstacles the way to the lift is not level, the lift-accessing way is steep (ca. 18°). Access by car two parking slots for disabled persons are located opposite the building, ca. 50 m far.   Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Sztuki Współczesnej (The NMS Museum of Contemporary Art) ul. Staromłyńska 1 The building is not adjusted to the needs of physically challenged persons, there is no lift. Possible obstacles a doorstep at the building entrance, seven steps without a handrail to access the first exposition, the toilet is located at the -1 level and is not adjusted to the needs of physically challenged persons. Access by car two parking slots for disabled persons ca. 50 m far.   Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Historii Szczecina (The NMS Szczecin History Museum) ul. Księcia Mściwoja II 8 Physically challenged persons have access to the ground-floor exposition. There is no lift. Possible obstacles doorstep at the exhibition room entrance, the first-floor toilet is not adjusted to the needs of physically challenged persons. Access by car a parking slot for disabled persons ca. 150 m far.   Muzeum Narodowe w Szczecinie, Centrum Dialogu Przełomy (The NMS Dialogue Centre Upheavals) plac Solidarności 1 The facility is fully adjusted to the needs of physically challenged persons.   Muzeum Narodowe w Szczecinie, Zachodniopomorska Kolej Dojazdowa Gryfice (The NMS Narrow-Gauge Railway Exhibition in Gryfice) ul. Błonie 2 The facility is fully adjusted to the needs of physically challenged persons.   Mobile Applications Currently, we do not provide any mobile applications.

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „Newsletter”), świadczonej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. 1. Postanowienia ogólne Newsletter jest obsługiwany przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. Do korzystania z Newslettera konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej. Newsletter jest nieodpłatną usługą polegającą na przesyłaniu przez Muzeum Narodowe w Szczecinie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące aktualnej oferty i informacji o działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie lub instytucji współpracujących. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Muzeum Narodowym w Szczecinie, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter. 2. Warunki korzystania Usługa Newsletter jest bezpłatna. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie muzeum.szczecin.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Subskrybuj”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter. 3. Prawa własności Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Wszelkie prawa do znaków, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie (a także organizacja i układ tej strony) należą do Muzeum Narodowego w Szczecinie lub do właścicieli licencji/znaków/treści, które udzieliły Muzeum Narodowemu w Szczecinie zgody na ich wykorzystanie. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści strony internetowej, w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody dyrekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie. 4. Czas trwania usługi Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Użytkownik korzystający z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez kliknięcie przycisku „Wypisz mnie” udostępnionego w każdym wysłanym mailu lub skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak63e329be8f354deeafc5c584ce8347bb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy63e329be8f354deeafc5c584ce8347bb = 'biuro' + '@'; addy63e329be8f354deeafc5c584ce8347bb = addy63e329be8f354deeafc5c584ce8347bb + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text63e329be8f354deeafc5c584ce8347bb = 'biuro' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak63e329be8f354deeafc5c584ce8347bb').innerHTML += ''+addy_text63e329be8f354deeafc5c584ce8347bb+''; . Muzeum Narodowe w Szczecinie może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail. Muzeum Narodowe ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta. 5. Linki do innych stron internetowych Newsletter może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. O ile nie wskazano inaczej, nie polecamy żadnych z tych stron i niniejszym jednoznacznie dystansujemy się od wszelkich treści zawartych na tych stronach. Oświadczenie to ma zastosowanie do wszystkich linków do stron zewnętrznych zamieszczonych na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz wszelkich treści na stronach, do których prowadzą te linki. Zastrzegamy sobie prawo do uzależnienia zamieszczenia linków do innych stron internetowych od uzyskania naszej pisemnej zgody oraz do wycofania takiej zgody w dowolnej chwili. 6. Wyłączenie odpowiedzialności Muzeum Narodowe w Szczecinie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość informacji dostarczanych przez osoby trzecie (np. współpracujących z nami partnerów, instytucje, organizacje etc.). Wyklucza się roszczenia wobec Muzeum Narodowego w Szczecinie z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne oraz spowodowane skorzystaniem lub nieskorzystaniem z podanych informacji, chyba że po stronie Muzeum Narodowego w Szczecinie doszło do umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. 7. Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych jest jednym z priorytetów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Szczegółowe informacje o sposobie ochrony danych osobowych zawarta jest w Polityce Prywatności. 8. Reklamacje Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf91a657958916978c14a53431443914c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf91a657958916978c14a53431443914c = 'biuro' + '@'; addyf91a657958916978c14a53431443914c = addyf91a657958916978c14a53431443914c + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_textf91a657958916978c14a53431443914c = 'biuro' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakf91a657958916978c14a53431443914c').innerHTML += ''+addy_textf91a657958916978c14a53431443914c+''; lub pocztą bezpośrednio na adres Muzeum Narodowego w Szczecine. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. Muzeum Narodowe w Szczecinie rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 9. Postanowienia końcowe Wszelkie uwagi, komentarze i pytania oraz informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować poprzez e-mail podany w menu „Kontakt” W przypadku jakichkolwiek sporów mogących  wyniknąć z realizacji umów pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem  oraz wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd  powszechny, właściwy dla siedziby Administratora. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a zawartość strony nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 przywołanej w niniejszym punkcie ustawy. Muzeum Narodowe w Szczecinie  zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie muzeum.szzcecin.pl i wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Regulamin  wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.

1. The website does not collect any information automatically, except for those that are contained in cookies. 2. When using muzeum.szczecin.pl, some cookie files may be placed on your computer or device. The cookie files are small text files consisting of letters and numbers, which, with your consent, make it possible to recognize you as the service user for statistical purposes. 3. The unit that places the cookie files on the User's device and having access to them is the operator of the the National Museum in Szczecin website located in Poland, 27 Staromłyńska St., 70-561 Szczecin. 4. Cookies collect only infromation data needed by the website and they collect none of your personal details. Using cookies makes it possible to make using the website easier and to examine the needs of our Users. 5. The website uses two basic cookie types – persistent and temporary (session cookies). Persistent cookies are recorded on your computer or device for a period not longer than 12 months. Session cookies are stored temporarily and they are deleted when you close your web browser. 6. The use of cookies is not a necessary condition for browsing muzeum.szczecin.pl pages, it is, however, helpful for creating the audience statistics. 7. The cookie files may be easily deleted from your device by your web browser. 8. To block cookies installation by web browsers or to find more about cookies for particular browsers, click applicable of the links below: Google Chrome Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari 9. Blocking cookies may result in inaccessibility of some features of the service.