The Visible Museum. The First Prize in the Competition of the National Institute for Museums and Public Collections, the Graphic Design Association and the Association of Polish Museum Professionals, category: visual identity of temporary exhibition: „1913. The Rite of Spring. Jubilee Exhibition on the 100th Anniversary of the Opening of the Main Building of the National Museum in Szczecin.

Muzeum Widzialne. I nagroda w Konkursie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej i Stowarzyszenie Muzealników Polskich, kategoria: Identyfikacja wizualna wystawy czasowej: 1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie