Anna Suchocka was awarded a prize for distinguishing article entitled The city-creative function of the museum – case study of The National Museum in Szczecin (co-author: K. Kozioł-Nadolna, PhD) at TMS ALGARVE 2018 – Tourism & Management Studie international scientific conference, Algarve, Portugal, November 14th–17th 2018.     The prize of The Marshall of West-Pomeranian Voivodeship at a competition organized by West-Pomeranian Branch of The Association of Polish Museum Professionals: West-Pomeranian Museum Event of the Year 2017 – exhibition  Malczewscy. Figura syna  

Dorota Baumgarten-Szczyrska from The National Museum in Szczecin Department of Education has been awarded a honorary mention at the 9th edition of West-Pomeranian Museum Event of the Year 2018 in Education and Popularization category, granted by The Marshal of West-Pomeranian Voivodeship for education program for the exhibition entitled Inspired by Nature. Handicrafts of the Natives of the Amazon Region. A Tribute to Borys Malkin, June 2019     The National Museum in Szczecin – The Dialogue Centre Upheavals, during European Museum Forum conference in Sarajevo, has been awarded Special Commendation at EMYA - European Museum of the Year Award 2019 prestigious competition. The National Museum in Szczecin – The Dialogue Centre Upheavals has been appreciated for engagement of local community and showing what happens when civilized values are abandoned, and how people can rebuild communities after tragic experience of recent past. During the Sarajevo ceremony, The National Museum in Szczecin has been represented by Marta Mizgalska from the Museum's Department of Social Communication. May, 2019     Marta Kurzyńska, the Manager of The Library of The National Museum in Szczecin, was honored the prestigious title of West-Pomeranian Librarian of the Year 2018 in Stanisław Badoń Competition held by the Marshal of West-Pomeranian Voivodship and the West Pomeranian Branch of The Association of Polish Librarians. May, 2019.     Dariusz Kacprzak, PhD, The Deputy Director for Scientific Affairs, was awarded a honorary mention at 9th edition of West_Pomeranian Museum Event of the Year 2018 Competition in Exhibition category, granted by the Marshal of West-Pomeranian Voivodship for the Szczecin display of “Biedermeier” exhibition arranged in cooperation with The National Museum in Warsaw. June, 2019     Aleksandra Grzemska PhD (the Manger of the Publishing Department of The National Museum in Szczecin) was the winner of the Award of the President of the City of Szczecin for the best diploma thesis in the field of humanities (dissertation Mothers and Daughters. Family and Artistic Relationships in Women's Autobiographies after 1989, promoted by Prof. Inga Iwasiów, University of Szczecin, Faculty of Philology).

Beneficjent Muzeum Narodowe w Szczecinie Tytuł projektu Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17 Numer umowy Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17-01 Finansowanie i budżet Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 503 619,71 zł. Ogólna maksymalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowanych to 2 883 889,69 zł. W tym 15% dofinansowania jest ze środków krajowych w postaci dotacji celowej w kwocie 432 583,46 zł, a 85% to dofinansowanie tytułem płatności w ramach POIŚ, w wysokości 2 451 306, 23 zł). Dotacji celowej na koszty niekwalifikowane projektu w 2018 roku, w wysokości 42 064 zł brutto zł brutto oraz w 2019 roku, w wysokości 564 846 zł, udzielił Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Opis projektu 15 grudnia 2017 roku została podpisana z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowa o dofinansowanie projektu „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17”. Muzeum Narodowe w Szczecinie jest beneficjentem dofinansowania w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zachowania, ochrony i dostępności zabytków znajdujących się z zbiorach Muzeum oraz rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie. Planowany w ramach projektu zakup sprzętu służyć będzie bezpośrednio konserwacji dziedzictwa materialnego, pośrednio – poprzez odrestaurowane eksponaty służyć będzie do tworzenia narracji i utrwalenia dziedzictwa niematerialnego. Kluczowym działaniem w ramach projektu jest zakup wyposażenia w tym m.in. liofilizatora, sprzętu fotograficznego, sprzętu konserwatorskiego, sprzętu laboratoryjnego, sprzętu badawczego, mebli konserwatorskich, warsztatowych i laboratoryjnych, narzędzi konserwatorskich, aparatu RTG, wewnętrznych środków transportu. Termin realizacji głównych działań w ramach projektu został zaplanowany na 2018 i 2019 rok, przewidywany czas zakończenia projektu to 31 maja 2020 roku. Miejsce i czas realizacji projektu Projekt realizowany jest w pawilonie Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie i obejmuje wszystkie jego pracownie. Pawilon konserwatorski usytuowany jest przy zabytkowym gmachu Muzeum przy ul. Wały Chrobrego 3 w Szczecinie, wejście od ul. Zygmunta Starego. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 maja 2020 roku. Założone wskaźniki rezultatu dla projektu to: 1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcję turystyczna - 3 6152. Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - 3 6153. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 1 Kierownikiem projektu jest Przemysław Manna, Główny Konserwator, kierownik Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie (mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5c40130b901a27bcf82bf2cb10629b3a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5c40130b901a27bcf82bf2cb10629b3a = 'p.manna' + '@'; addy5c40130b901a27bcf82bf2cb10629b3a = addy5c40130b901a27bcf82bf2cb10629b3a + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text5c40130b901a27bcf82bf2cb10629b3a = 'p.manna' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak5c40130b901a27bcf82bf2cb10629b3a').innerHTML += ''+addy_text5c40130b901a27bcf82bf2cb10629b3a+''; ; tel. +48 91 4315 292). Narzędzie do zgłaszania nadużyć finansowych Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju opracowała narzędzie informatyczne umożliwiające zgłaszanie sygnałów dotyczących nadużyć finansowych. Muzeum Narodowe w Szczecinie, jako beneficjent dofinansowania w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17”, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnianego przez Instytucję Zarządzającą (czyli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez specjalny adres email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakecc90906466f3e3be4ed6d7c8880e177').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyecc90906466f3e3be4ed6d7c8880e177 = 'naduzycia.POIS' + '@'; addyecc90906466f3e3be4ed6d7c8880e177 = addyecc90906466f3e3be4ed6d7c8880e177 + 'mr' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl'; var addy_textecc90906466f3e3be4ed6d7c8880e177 = 'naduzycia.POIS' + '@' + 'mr' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakecc90906466f3e3be4ed6d7c8880e177').innerHTML += ''+addy_textecc90906466f3e3be4ed6d7c8880e177+''; lub za pośrednictwem strony internetowej pois.gov.pl lub poiis.mkidn.gov.pl. Więcej informacji można znaleźć w „Poradniku w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”   12 stycznia 2018 roku została podpisana z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd, umowa nr WKNiDN-I.MNS/2/2018 o dofinansowanie dotacją celową kosztu niekwalifikowanego projektu, jakim jest podatek VAT. Przyznana dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wynosi 42 064 zł brutto. 22 stycznia 2019 roku została podpisana z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd, umowa nr WKNiDN-I.MNS/2/2019 o dofinansowanie dotacją celową kosztu niekwalifikowanego projektu, jakim jest podatek VAT. Przyznana dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wynosi 564 846 zł.

The prize of The Marshall of West-Pomeranian Voivodeship at a competition organized by West-Pomeranian Branch of The Association of Polish Museum Professionals: West-Pomeranian Museum Event of the Year 2016 – exhibitions Children of Magic. African Dolls and Puppets. The Collection of Oleńka Darkowska-Nidzgorski and Denis Nidzgorski-Gordier in the  National Museum in Szczecin and The Art of the Kingdom of Dahomey from the Collection of Birgit Schlothauer and Gustav Wilhelm.     The National Museum in Szczecin – The Dialogue Centre Upheavals was awarded Grand Prix at 6th edition of Architecture Award of “POLITYKA” weekly.     Sybilla 2016. 1st Prize of the 37th Competition of the Ministry of Culture and National Heritage for the Museum Event of the Year in "Historical and Archaeological Exhibitions" category: the permanent exhibition of The National Museum in Szczecin - The Dialogue Centre Upheavals.     Sybilla 2016. Honorary mention of the 37th Competition of the Ministry of Culture and National Heritage for the Museum Event of the Year in "Scientific and Research Projects" category for Dr. Szymon Kubiak's project "Far from Moscow. Gérard Singer and the Involved Art"  

Beneficiary The National Museum in Szczecin, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin Funds The Project has been subsidized by Regional Operational Programme for Westpomeranian Voivodeship:Priority Axis 6. Development of Metropolitan FunctionsMeasure 6.2 Increase in cultural attractiveness in metropolitan areaSub-Measure 6.2.1 Development of cultural infrastructure in metropolitan area Project budget 8.437.205,- PLN Project objectives and description The aim of the project is conversion and modrenization of part of the rooms of historic building of the National Museum in Szczecin at 27 Staromłyńska Street.The building, primarily Landed Gentry House, was erected in 1720s according to a design by Gerhard Cornelius van Wallrawe. It served as office and accommodation for deputees and officers until 1928, when it was given to the Landesmuseum (The Provincial Museum) and converted according to its needs. The building has survived World War II with no major damage, apart from roof fire, resulting probably from bombing on August 16/17th night in 1944.A dark episode in the history of the building was the stay of „liberation” Red Army in 1945, when works of art and documents stored here have been stolen. During the plunder, walls and equipment were destroyed in search of valuable goods.In the end of 1945, in devastated building, The Museum of Western Pomerania began its activity. It started the restoration of the building almost immediately. At that time it was, however, emergency and no necessary documentation was made, therefore the scope of devastation and restoration is unknown. The scope of the work The project entitled „The National Museum in Szczecin – The Museum of Regional Traditions” includes the following scope of the work: adjustment of the internal courtyard for the needs of a lapidarium, the adjustment work results in creating excellent space for exhibiting monumental statues and for cultural and artistic events, the courtyard is planned to include a small eating place, a meeting point for the citizens, enriched with cultural and artistic activities performed by the Museum and cooperating institutions, modernization of four exhibition rooms in the ground floor and equipping them with modern lighting system, renovation of the rooms, replacement of installation and providing modern exhibition lighting will make it possible to create a new archaeological exhibition, modernization and equipping four exhibition rooms in the first floor according to the needs of permanent numismatic and sigillographical exhibitions, adjustment of the attic for the storage needs, replacement of window frames, renovation of stairwells and corridors, replacement of central heating installation. The investment involves modernization of exhibition rooms, restoration of stairwells and corridors, adjustment of the attic for the storage needs, roofing and restoration of the courtyard, location of two monumental statues, opening the courtyard to the public as a lapidarium and space for lively cultural, education and entertainment activities, opening three permanent numismatic and one sigillographical exhibitions to the public, creating background for archaeological exhibition created on the basis of the funds of  INTERREG V programe.

There are currently no job vacancies.

The Ministry of Culture and Art National Competition for the Most Interesting Museum Event of the Year: the 2nd Grade Award – exhibition „The History of Szczecin in Szczecin History Museum – Branch of the National Museum in Szczecin”.   

Sybil 2002. The Second Prize in the Ministry of Culture Competition for the Museum Event of the Year in scientific activity category: - symposium „Africa – 40 Years of Exploration and Learning the Peoples and Their Cultures”, - exhibition „In the Labyrinth of African Roads”.