1. Wieża oraz tarasy widokowe na wieży w obiekcie Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ulicy Wały Chrobrego 3 są obiektem ogólnodostępnym, czynnym dla osób zwiedzających od kwietnia do września danego roku w następujących dniach i godzinach: Poniedziałek – nieczynne, Wtorek, Środa, Czwartek i Sobota – od godz. 10.00 do godz. 18.00, Piątek i Niedziela – od godz. 10.00 do godz. 16.00. 2. Podstawą wejścia na wieże oraz tarasy widokowe na wieży jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia. 3. Przebywanie oraz korzystanie z wieży oraz tarasów widokowych na wieży odbywa się na własna odpowiedzialność. 4. Przed wejściem na  wieże oraz tarasy widokowe na wieży należy dokonać zakupu biletu wstępu  zgodnie z cennikiem opłat. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej: http://muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html 5. Wstęp ze zniżką przysługuje osobom wymienionym w zarządzeniach Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie. Informacja dostępna jest na stronie internetowej: http://muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html. Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi. 6. Zakupione bilety w kasach Muzeum nie podlegają zwrotowi lub wymianie. 7. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych w kasie biletowej. 8. Ze względów bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na tarasach widokowych na wieży. Na każdym z tarasów widokowych na wieży może przebywać maksymalnie do 7 osób. Maksymalny czas przebywania oraz korzystania z tarasów widokowych na wieży ustala indywidualnie pracownik Muzeum Narodowego w Szczecinie, który obecny jest na wieży. 9. Osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywać oraz korzystać z tarasów widokowych na wieży tylko pod opieką osób dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Dzieci do balustrad mogą podchodzić tylko w bezpośrednim towarzystwie osób dorosłych. 10. Wejście na wieżę oraz tarasy widokowe na wieży wymaga pokonania 230 stopni w wąskiej klatce schodowej bez możliwości odpoczynku po drodze na wysokość 43,45 m. 11. Wszystkie osoby z medycznymi przeciwskazaniami powinny rozważyć własne możliwości oraz zachować szczególną ostrożność. 12. Podczas wchodzenia, przebywania i schodzenia na wieżę oraz tarasy widokowe na wieży należy zachować szczególną ostrożność. Obowiązuje pierwszeństwo dla osób schodzących. 13. Zabrania się wstępu na wieżę oraz tarasy widokowe na wieży osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych. 14. Zabrania się wnoszenia na teren wieży oraz tarasów widokowych na wieży wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych. 15. Na terenie wieży oraz tarasów widokowych na wieży obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów. 16. Zabrania się na wieży oraz tarasach widokowych na wieży: Zrzucania wszelkich przedmiotów, Wspinania się po elementach konstrukcji zabezpieczającej, Wspinania po elewacji, Wspinania oraz wychylania przez barierkę zabezpieczającą, Hałasowania, Uszkadzania elementów konstrukcji i jej wyposażenia, niszczenia sprzętu, Nanoszenia napisów na elementach konstrukcji i jej wyposażenia, Zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników, Biegania po schodach wewnątrz wieży. 17. Na terenie wieży oraz tarasach widokowych na wieży należy zachować spokój w czasie zwiedzania i podporządkować się zaleceniom pracownika Muzeum Narodowego w Szczecinie. 18. W budynku Muzeum działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz. 19. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum Narodowego w Szczecinie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu przez wszystkich zwiedzających. 20. Pracownik Muzeum Narodowe w Szczecinie znajdujący się na wieży ma prawo wyprosić osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu , stwarzające zagrożenie dla siebie i innych osób przebywających na wieży lub tarasach widokowych na wieży bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu. 21. Muzeum Narodowe w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zarówno regulaminu jak i ogólnych zasad BHP.

1. Definicje: a) CDP – budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy , z siedzibą w Szczecinie przy pl. Solidarności 1;b) Muzeum Tradycji Regionalnych – budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Staromłyńskie 27;c) Muzeum – Muzeum Narodowe w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, NIP 851-00-13-721;d) Audioprzewodnik - urządzenie z wgraną audiowycieczką po wnętrzach CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych wraz z zestawem słuchawkowym;e) Wypożyczający – zwiedzający, który korzysta z audioprzewodnika;f) Wypożyczenie – udostępnienie wypożyczającemu audioprzewodnika do używania w czasie zwiedzania CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych. 2. Korzystanie z audioprzewodnika w CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu. 3. Właścicielem i dysponentem audioprzewodników jest Muzeum. 4. Osoba niepełnoletnia może korzystać z audioprzewodnika pod opieką opiekuna, który wypożyczył audioprzewodnik. 5. Audioprzewodnik dostępny jest w języku: polskim, angielskim i niemieckim. 6. Sposób wypożyczenia: a) urządzenie można wypożyczyć w kasie biletowej znajdującej się w CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych przy zakupie bądź po okazaniu biletu wstępu uprawniającego do jego zwiedzania;b) kasa biletowa CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych czynna jest w dniach i godzinach:1. Poniedziałek – nieczynne,2. Wtorek, Środa, Czwartek i Sobota – od godz. 10.00 do godz. 18.00,3. Piątek i Niedziela – od. godz. 10.00 do godz. 16.00;c) CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych nie gwarantuje ciągłej dostępności wypożyczanych urządzeń;d) Na wypożyczenie audioprzewodników nie obowiązuje rezerwacja;e) Audioprzewodnik może być używany tylko we wnętrzach CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych – obowiązuje zakaz wynoszenia audioprzewodników na zewnątrz CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych. 7.  Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik. 8. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do a) korzystania z audioprzewodnika zgodnie z jego przeznaczeniem;b) zwrotu audioprzewodnika po zakończeniu zwiedzania w miejscu jego wypożyczenia, najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem kasy biletowej CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych;c) potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego audioprzewodnika w momencie jego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek do ich niezwłocznego zgłoszenia;d) zwrotu audioprzewodnika w stanie niepogorszonym w stosunku od stanu wydania;e) pokrycia kosztów naprawy w razie uszkodzenia audioprzewodnika spowodowanego przez Wypożyczającego w trakcie użytkowania, a w przypadku niemożliwości naprawy audioprzewodnika, pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia. Wszelkie usterki sprzętu zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń, zawierającego m. in. zobowiązanie wypożyczającego do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu w przypadku niemożności lub nieopłacalności jego naprawy;f) pokrycia kosztów zakupu nowego audioprzewodnika w przypadku zagubienia audioprzewodnika;g) nie kopiowania, nagrywania lub przegrywania audycji z audioprzewodnika. 9. Wypożyczenie audioprzewodnika jest bezpłatne i zawarte w cenie biletu uprawniającego do zwiedzania CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych. 10. Zwiedzający może w każdej chwili skorzystać z pomocy pracownika CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych w zakresie obsługi audioprzewodnika.

Dotyczy:Muzeum Narodowe w Szczecinieul. Wały Chrobrego 3Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnychul. Staromłyńska 27Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnejul. Staromłyńska 1Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecinaul. Księcia Mściwoja ii 8 §1 Dni i godziny otwarcia wystawy oraz zasady zwiedzania 1. Godziny otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie: Poniedziałek – nieczynne,Wtorek, Środa Czwartek i Sobota – od godz. 10.00 do godz. 18.00,Piątek i Niedziela – od godz. 10.00 do godz. 16.00. 2. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe w Muzeum jest posiadanie    ważnego biletu wstępu lub zaproszenia. 3. Wystawę można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. 4. Ze względów bezpieczeństwa i  konserwatorskich obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji stałej i w obszarze wystaw czasowych. Dopuszczalna maksymalna liczba w grupach zwiedzających wynosi 50 osób. 5.Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy. §2 Zakup biletów 1. Na ekspozycji stałej i wystawach czasowych obowiązuje dzienny limit zwiedzających. 2. Przed wejściem na ekspozycje stałą i wystawy czasowe należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie z   cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej : muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html. 3. Zakupione bilety w kasach Muzeum nie podlegają zwrotowi lub wymianie. 4. W sobotę wstęp na ekspozycję stałą i wystawy czasowe jest bezpłatny /nie dotyczy wstępu na wystawy, których organizatorem nie jest Muzeum, np. "Miasto Nauki" lub coroczna wystawa "Fotografia Dzikiej Przyrody/ 5. Wstęp bezpłatny lub wstęp ze zniżką przysługuje osobom wymienionym w zarządzeniach Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie. Informacja dostępna jest na stronie internetowej : http://muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html.Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi. 6. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych  w kasie biletowej. §3 Zwiedzanie z przewodnikiem 1. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ekspozycje stałą i wystawy czasowe  z przewodnikiem zewnętrznym posiadającym certyfikat uprawniający do oprowadzania w Muzeum. 2. Grupy zorganizowane lub turyści indywidualni mogą za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnika zgodnie z ust.3 niniejszego paragrafu. 3. Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych odbywa się najpóźniej na siedem dni  przed planowanym terminem zwiedzania. Usługa przewodnika możliwa jest także w weekendy.Prowadzimy również oprowadzanie w języku angielskim.Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt: Tomasz ChorobaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak283e51be8abb17543af9bbd4f199f9bb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy283e51be8abb17543af9bbd4f199f9bb = 't.choroba' + '@'; addy283e51be8abb17543af9bbd4f199f9bb = addy283e51be8abb17543af9bbd4f199f9bb + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text283e51be8abb17543af9bbd4f199f9bb = 't.choroba' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak283e51be8abb17543af9bbd4f199f9bb').innerHTML += ''+addy_text283e51be8abb17543af9bbd4f199f9bb+''; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak4016a7bb78a8166ed8f17b284964a07c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4016a7bb78a8166ed8f17b284964a07c = 'edukacja' + '@'; addy4016a7bb78a8166ed8f17b284964a07c = addy4016a7bb78a8166ed8f17b284964a07c + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text4016a7bb78a8166ed8f17b284964a07c = 'edukacja' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak4016a7bb78a8166ed8f17b284964a07c').innerHTML += ''+addy_text4016a7bb78a8166ed8f17b284964a07c+''; tel. (+48) 797 702 994od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-15.30 4. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 15 minut od godziny rezerwacji. Po tym terminie grupa zorganizowana lub turyści indywidualni zwiedzają bez przewodnika 5.  Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane. W szczególności do obowiązków przewodnika należy: przed wejściem na ekspozycję stałą i wystawy czasowe przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się w Muzeum (m.in.:  zakaz dotykania eksponatów, zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej oraz statywu, itp.). podporządkowanie się w trakcie oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników Muzeum. interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w § 4 6. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych, czy też członkom innych grup zwiedzających. 7. Turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum. 8. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej trzy dni wcześniej przed terminem planowanej wizyty pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak134643161e80b9833f873f1d197e6841').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy134643161e80b9833f873f1d197e6841 = 't.choroba' + '@'; addy134643161e80b9833f873f1d197e6841 = addy134643161e80b9833f873f1d197e6841 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text134643161e80b9833f873f1d197e6841 = 't.choroba' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak134643161e80b9833f873f1d197e6841').innerHTML += ''+addy_text134643161e80b9833f873f1d197e6841+''; lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak1b62cfe1da83534b001fdda18cba5f1f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1b62cfe1da83534b001fdda18cba5f1f = 'edukacja' + '@'; addy1b62cfe1da83534b001fdda18cba5f1f = addy1b62cfe1da83534b001fdda18cba5f1f + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text1b62cfe1da83534b001fdda18cba5f1f = 'edukacja' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak1b62cfe1da83534b001fdda18cba5f1f').innerHTML += ''+addy_text1b62cfe1da83534b001fdda18cba5f1f+''; lub telefonicznie: (+48) 797 702 994 §4 Porządek zwiedzania 1. Zabrania się wstępu do Muzeum  osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych. 2. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych. 3. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów. 4. Przed wejściem na ekspozycje stałą i wystawy czasowe zwiedzający zobowiązani są skorzystać z bezpłatnej szatni. Za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni lub w budynku  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności. Za zgubiony numerek do szatni pobiera się opłatę w wysokości 20 zł. 5. Zabronione jest wnoszenie na ekspozycje stałe i wystawy czasowe : dużego bagażu, dużych: walizek, plecaków oraz toreb, parasoli, zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników, jedzenia, napojów / dopuszczalne jest wnoszenie jedzenia i picia, jeżeli wymagane jest to ze względów zdrowotnych/. 6. Zabrania się dotykać eksponatów i elementów wystroju wnętrz. 7. Zachować spokój w czasie zwiedzania i podporządkować się zaleceniom personelu nadzorującego wystawy oraz pracowników ochrony fizycznej. 8. Zabrania się fotografowania zbiorów i wnętrz Muzeum przy użyciu lampy błyskowej oraz przy pomocy statywu. 9. Fotografowanie i filmowanie zbiorów Muzeum jest zabronione w przypadku gdy prowadzić to może do zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, stoi w sprzeczności z zasadami ochrony konserwatorskiej lub narusza prawa osób trzecich. 10. Zalecany wstęp do Muzeum dla młodzieży od lat 16, młodsze dzieci mogą zwiedzać tylko z  rodzicami lub pełnoletnimi opiekunami. Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci. 11. W budynku Muzeum działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających

Dotyczy: Muzeum Narodowe w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomypl. Solidarności 1 §1 Dni i godziny otwarcia wystawy oraz zasady zwiedzania 1. Godziny otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie: Poniedziałek – nieczynne,Wtorek, Środa Czwartek i Sobota – od godz. 10.00 do godz. 18.00,Piątek i Niedziela – od godz. 10.00 do godz. 16.00. 2. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe w Muzeum jest posiadanie    ważnego biletu wstępu lub zaproszenia. 3. Wystawę można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. 4. Ze względów bezpieczeństwa i  konserwatorskich obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji stałej i w obszarze wystaw czasowych. Dopuszczalna maksymalna liczba osób w grupach zwiedzających wynosi 30 osób. 5.Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy. 6. Istnieje możliwość uzyskania pomocy przy zwiedzaniu dla osób niepełnosprawnych.     Potrzebę tego rodzaju należy zgłosić w kasie biletowej. §2 Zakup biletów 1. Na ekspozycji stałej i wystawach czasowych obowiązuje dzienny limit zwiedzających. 2. Przed wejściem na ekspozycje stałą i wystawy czasowe należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie z   cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej: muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html. 3. Z uwagi na ograniczoną ilość biletów zaleca się dokonanie wcześniejszego zakupu w systemie internetowej sprzedaży biletów. 4. Zwiedzający dokonujący zakupu biletów  za pośrednictwem systemu, obowiązani są uiścić cenę zakupu wg stawek zgodnie z obowiązującym cennikiem. 5. Zakupione bilety w kasach Muzeum oraz droga internetową nie podlegają zwrotowi lub wymianie. 6. W sobotę wstęp na ekspozycję stałą i wystawy czasowe jest bezpłatny /nie dotyczy wstępu na wystawy, których organizatorem nie jest Muzeum/. 7. Wstęp bezpłatny lub wstęp ze zniżką przysługuje osobom wymienionym w zarządzeniach Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie. Informacja dostępna jest na stronie internetowej : http://muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html.Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi. 8. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych w kasie biletowej. §3 Zwiedzanie z przewodnikiem 1. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ekspozycje stałą i wystawy czasowe  z przewodnikiem zewnętrznym posiadającym certyfikat uprawniający do oprowadzania w Muzeum. 2. Grupy zorganizowane lub turyści indywidualni mogą za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnika zgodnie z ust.3 niniejszego paragrafu. 3. Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych odbywa się najpóźniej na siedem dni  przed planowanym terminem zwiedzania, bezpośrednio w Centrum Dialogu PRZEŁOMY, Plac Solidarności 1 w Szczecinie lub też drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak66d5653c2f16cda22131fb24d888127c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy66d5653c2f16cda22131fb24d888127c = 'akkurcz' + '@'; addy66d5653c2f16cda22131fb24d888127c = addy66d5653c2f16cda22131fb24d888127c + 'poczta' + '.' + 'onet' + '.' + 'eu'; var addy_text66d5653c2f16cda22131fb24d888127c = 'akkurcz' + '@' + 'poczta' + '.' + 'onet' + '.' + 'eu';document.getElementById('cloak66d5653c2f16cda22131fb24d888127c').innerHTML += ''+addy_text66d5653c2f16cda22131fb24d888127c+''; , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak1a33cdb320f79a9ab6448e324322550c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1a33cdb320f79a9ab6448e324322550c = 'a.poplawska' + '@'; addy1a33cdb320f79a9ab6448e324322550c = addy1a33cdb320f79a9ab6448e324322550c + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text1a33cdb320f79a9ab6448e324322550c = 'a.poplawska' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak1a33cdb320f79a9ab6448e324322550c').innerHTML += ''+addy_text1a33cdb320f79a9ab6448e324322550c+''; . Usługa przewodnika możliwa jest tylko w dni robocze.Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej : muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html 4. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 15 minut od godziny rezerwacji. Po tym terminie grupa zorganizowana lub turyści indywidualni zwiedzają bez przewodnika 5.  Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane. W szczególności do obowiązków przewodnika należy: przed wejściem na ekspozycję stałą i wystawy czasowe przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się w Muzeum (m.in.:  zakaz dotykania eksponatów, zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej oraz statywu, itp.). podporządkowanie się w trakcie oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników Muzeum. interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w § 4 6. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych, czy też członkom innych grup zwiedzających. 7. Turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum. 8. Zawiadomienia należy dokonać na  trzy dni przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak84a4f7efd3a22b033f61360965f4c340').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy84a4f7efd3a22b033f61360965f4c340 = 'akkurcz' + '@'; addy84a4f7efd3a22b033f61360965f4c340 = addy84a4f7efd3a22b033f61360965f4c340 + 'poczta' + '.' + 'onet' + '.' + 'eu'; var addy_text84a4f7efd3a22b033f61360965f4c340 = 'akkurcz' + '@' + 'poczta' + '.' + 'onet' + '.' + 'eu';document.getElementById('cloak84a4f7efd3a22b033f61360965f4c340').innerHTML += ''+addy_text84a4f7efd3a22b033f61360965f4c340+''; , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloake4b748a61a5bf91244d0bb272be0255c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye4b748a61a5bf91244d0bb272be0255c = 'a.poplawska' + '@'; addye4b748a61a5bf91244d0bb272be0255c = addye4b748a61a5bf91244d0bb272be0255c + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_texte4b748a61a5bf91244d0bb272be0255c = 'a.poplawska' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloake4b748a61a5bf91244d0bb272be0255c').innerHTML += ''+addy_texte4b748a61a5bf91244d0bb272be0255c+''; . lub osobiście w Centrum Dialogu PRZEŁOMY, Plac Solidarności 1 w Szczecinie. §4 Porządek zwiedzania 1. Zabrania się wstępu do Muzeum  osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych. 2. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych. 3. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. 4. Przed wejściem na ekspozycje stałą i wystawy czasowe zwiedzający zobowiązani są skorzystać z nie dozorowanych szafek w budynku. Korzystanie jest bezpłatne i możliwe po włożeniu depozytu monety o nominale 5 zł. W szafkach możliwe jest pozostawienie rzeczy, które nie mogą być wniesiony na teren ekspozycji stałej i wystaw czasowych. Za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szafkach lub w budynku  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności. Za zgubiony kluczyk do szafki pobiera się opłatę w wysokości 50 zł. 5. Zabronione jest wnoszenie na ekspozycje stałe i wystawy czasowe: dużego bagażu, dużych: walizek, plecaków oraz toreb, parasoli, zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników, jedzenia, napojów / dopuszczalne jest wnoszenie jedzenia i picia, jeżeli wymagane jest to ze względów zdrowotnych/. 6. Zabrania się dotykać eksponatów i elementów wystroju wnętrz. 7. Zachować spokój w czasie zwiedzania i podporządkować się zaleceniom opiekunów ekspozycji nadzorujących wystawę oraz pracowników ochrony fizycznej. 8. Zabrania się fotografowania zbiorów i wnętrz Muzeum przy użyciu lampy błyskowej oraz przy pomocy statywu. 9. Fotografowanie i filmowanie zbiorów Muzeum jest zabronione w przypadku gdy prowadzić to może do zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, stoi w sprzeczności z zasadami ochrony konserwatorskiej lub narusza prawa osób trzecich. 10. Zalecany wstęp do Muzeum dla młodzieży od lat 16, młodsze dzieci mogą zwiedzać tylko z  rodzicami lub pełnoletnimi opiekunami.  Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci. 11. W budynku Muzeum działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych Użytkownika oraz dostępu do informacji gromadzonych na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji żądanych przez Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną, przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. I. Definicje Administrator/Operator – operator Serwisu muzeum.szczecin.pl którym jest Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje informacje gromadzone na urządzeniach Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Cookies (tzw. ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu. Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów (np. Google) Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Logi serwera – pliki tekstowe umieszczone na serwerze, gromadzące informacje o działaniu serwera np. żądania wysłane przez przeglądarkę lub błędy działania aplikacji. Serwis – strona internetowa lub aplikacja, dzięki której Administrator prowadzi działalność w Internecie działającyą w domenie muzeum.szczecin.pl. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. II. Źródła pozyskiwania danych Serwis pozyskuje dane o Użytkowniku i jego zachowaniu poprzez: 1. Dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika danych do formularza. 2. Zapisywanie na Urządzeniu plików Cookies. 3. Gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl III. Rodzaj pozyskiwanych danych 1.  W procesie zamawiania newslettera Użytkownik podaje następujące informacje:a) imię (wymagane);b) email (wymagane). 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą też podlegać:a) czas nadejścia zapytania;b) czas wysłania odpowiedzi;c) nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;f) informacje o przeglądarce użytkownika;g) informacje o adresie IP. IV. Podstawa prawna przetwarzania danych podanych w formularzu Dane osobowe z formularza przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Jest to umowa sprzedaży której Użytkownik jest stroną. V. Podstawa prawna przetwarzania danych w plikach cookie i logach Dane osobowe zawarte w plikach cookie pzretwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Są to cele analityczne odwiedzalności strony. VI. Cel przetwarzania danych z formularza rejestracji na Newsletter 1. Dane podane podczas zapisywania się na Newsletter wykorzystywane są w celu przesłania informacji o wydarzeniach mających miejsce w Muzeum Narodowym w Szczecinie. VII. Cel przetwarzania danych w plikach cookie 1. Serwis korzysta z plików Cookies. 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. 3. Cookies Administratora wykorzystywane są w następujących celach: a) tworzenia statystyk dotyczących sposobów korzystania przez użytkowników Serwisu ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;b) zachowanie stanu zalogowania Użytkownika przy każdym przejściu do poszczególnych podstron; 2. Cookies zewnętrzne wykorzystywane są w następujących celach: a) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA).b)  popularyzacja Serwisu za pomocą interaktywnych funkcji serwisu społecznościowego Facebook.com  (administrator Cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii). 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 4. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 5. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firm Google i Facebook, która określa zasady korzystania z plików Cookies używanych do tworzenia statystyk. 6.  Użytkownik może przeglądać i edytować informacje zawarte w gromadzonych przez sieć reklamową Google plikach Cookies przy pomocy narzędzia: google.com/ads/preferences/. 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Urządzeniu. Użytkownik Serwisu może dokonać zmian ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 8. Więcej informacji znajduje się w dokumencie zamieszczonym pod adresem: Informacje o wykorzystaniu plików cookies. VIII. Cel przetwarzania danych w logach serwera 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi w ramach świadczonych usług hostingowych. 2. Dane zbierane przez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 3. Dane zbierane przez logi serwera są wykorzystywane jedynie w celu administrowania serwerem. IX. Udostępnienie i przetwarzanie danych 1. Dane podane w formularzu podane przez Użytkownika umożliwiające identyfikację osoby fizycznej nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą Użytkownika. 2. Administrator/Operator ma obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. X. Okres przetwarzania danych 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 10 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. XI. Uprawnienia użytkownika 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 3. Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest pan Michał Dłużak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakf8de63cca843c46fe2d5eaa664a7f2e4').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf8de63cca843c46fe2d5eaa664a7f2e4 = 'm.dluzak' + '@'; addyf8de63cca843c46fe2d5eaa664a7f2e4 = addyf8de63cca843c46fe2d5eaa664a7f2e4 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_textf8de63cca843c46fe2d5eaa664a7f2e4 = 'm.dluzak' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakf8de63cca843c46fe2d5eaa664a7f2e4').innerHTML += ''+addy_textf8de63cca843c46fe2d5eaa664a7f2e4+''; . W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Inspektorem. XII. Zmiany Polityki Prywatności 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 20 kwietnia 2018 r.