logosy fe mkidn ue

Beneficjent

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Tytuł projektu

Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17

Numer umowy

Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17-04

Finansowanie i budżet

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 3 503 619,71 zł. Ogólna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach projektu to 2 883 889,69 zł. W tym: 15% dofinansowania pochodziło ze środków krajowych w postaci dotacji celowej w kwocie 432 583,46 zł, a 85% to dofinansowanie tytułem płatności w ramach POIŚ, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w wysokości 2 451 306,23 zł.

Dotacji celowej na koszty niekwalifikowane projektu w 2018 roku w wysokości 42 063,71 zł, w 2019 roku, w wysokości 158 732,46 zł i w 2020 roku w wysokości 298 044,85 zł udzielił Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Wkład własny Muzeum Narodowego w Szczecinie wyniósł 120 889,00 zł.

Opis projektu

15 grudnia 2017 roku została podpisana z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowa o dofinansowanie projektu „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17”. Projekt realizowano do 31 grudnia 2020 roku. Muzeum Narodowe w Szczecinie było beneficjentem dofinansowania w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Celem projektu była ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie zachowania, ochrony i dostępności zabytków znajdujących się z zbiorach Muzeum oraz rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zakupiony w ramach projektu sprzęt służy bezpośrednio konserwacji i badaniu dziedzictwa materialnego, pośrednio – poprzez odrestaurowane eksponaty – wykorzystywany jest do tworzenia narracji i utrwalenia dziedzictwa niematerialnego.

Kluczowym działaniem w ramach projektu był zakup wyposażenia, w tym m.in. liofilizatora, sprzętu fotograficznego, sprzętu konserwatorskiego, sprzętu laboratoryjnego, sprzętu badawczego, mebli konserwatorskich, warsztatowych i laboratoryjnych, narzędzi konserwatorskich, aparatu RTG, wewnętrznych środków transportu. Łącznie zakupiono 261 sztuk narzędzi, urządzeń i wyposażenia.

Miejsce i czas realizacji projektu

Projekt realizowany był w pawilonie Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie i swoim zakresem objął wszystkie pracownie działu. Pawilon konserwatorski usytuowany jest przy zabytkowym gmachu Muzeum przy ul. Wały Chrobrego 3 w Szczecinie, wejście od ul. Zygmunta Starego.

Projekt realizowany był od 15 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Wskaźniki rezultatu dla projektu to:

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcję turystyczną – 3 615.
2. Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 3 615.
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 1.
4. Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 100%.

Kierownikiem projektu był Przemysław Manna, Główny Konserwator, na co dzień kierujący Działem Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. +48 91 4315 292).

Narzędzie do zgłaszania nadużyć finansowych

Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju opracowała narzędzie informatyczne umożliwiające zgłaszanie sygnałów dotyczących nadużyć finansowych. Muzeum Narodowe w Szczecinie, jako beneficjent dofinansowania w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 dla projektu „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17”, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnianego przez Instytucję Zarządzającą (czyli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności poprzez specjalny adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem strony internetowej pois.gov.pl lub poiis.mkidn.gov.pl.

Więcej informacji można znaleźć w „Poradniku w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

logo POMORZE ZACH12 stycznia 2018 roku została podpisana z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd, umowa nr WKNiDN-I.MNS/2/2018 o dofinansowanie dotacją celową kosztu niekwalifikowanego projektu, jakim jest podatek VAT. Przyznana została dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

22 stycznia 2019 roku została podpisana z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd, umowa nr WKNiDN-I.MNS/2/2019 o dofinansowanie dotacją celową kosztu niekwalifikowanego projektu, jakim jest podatek VAT. Przyznana została dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

13 stycznia 2020 roku została podpisana z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd, umowa nr WKNiDN-I.MNS/2/2020 o dofinansowanie dotacją celową kosztu niekwalifikowanego projektu, jakim jest podatek VAT. Przyznana została dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

logo pz wzp mkidn

Wirtualne spotkanie prasowe podsumowujące realizację projektu

Poniżej można zobaczyć zapis wirtualnego spotkania zorganizowanego jako podsumowanie projektu, przygotowanego przez Zespół Muzeum Narodowego w Szczecinie w grudniu 2020 roku:

Zachowanie trwałości projektu w latach 2022–2026

Dział Konserwacji Zbiorów i Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizują nową ofertę popularyzatorsko-edukacyjną. Dla dzieci i młodzieży zaproponowano lekcje muzealne ukazujące zawód konserwatora i jego pracę, podczas których można poznać technik konserwacji i badania obiektów zabytkowych. W trakcie warsztatów muzealnych uczestnicy poznają historię koła garncarskiego. Klasy uczniów szkół branżowych oraz studenci mogą uczestniczyć w zajęciach z rozszerzoną prezentacją wyposażenia niezbędnego w pracy konserwatora, połączoną z omówieniem nowoczesnych technik badań i prac konserwatorskich realizowanych w poszczególnych pracowniach Działu Konserwacji Zbiorów.

Dla uczestników indywidualnych odbywają się cykliczne spotkania „Konserwacja z historią w tle”, kierowane do różnych odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także do pasjonatów dziedzictwa materialnego i kolekcjonerów-hobbystów. Organizowane są również wizyty studyjne w nowo wyposażonych pracowniach.

Ponadto w 2022 roku w przestrzeni dwóch wystaw czasowych prezentowanych w zabytkowym gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie omówione były wyniki badań grupy obiektów znajdujących się na wystawach „Modele żaglowców i okrętów” i „Piękno i śmierć. Opowieść o azjatyckiej broni białej”. Badania wykonał zespół konserwatorów zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Pracownie Działu Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie zaangażowały się w przygotowanie specjalnej oferty popularyzującej projekt „Konserwatorskie Niebo” i przygotowały bezpłatne działania w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w 2021 i 2022 roku oraz podczas Europejskiej Nocy Muzeów 2022.

W 2022 roku łącznie ze wszystkich działań zrealizowanych w ramach opisanej oferty skorzystało 4 449 odbiorców.

Wsparty sprzętem zakupionym w ramach projektu Dział Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie wykonuje badania, ekspertyzy i prace konserwatorskie własnej kolekcji muzealnej, a także uzgodnione prace zlecone w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym także z muzeami regionu, Polską Akademią Nauk oraz policją. W ofercie proponowane są badania nieinwazyjne obiektów zabytkowych z użyciem spektrometru XRF, spektrometru FTIR, mobilnej aparatury RTG oraz analiza obiektów w świetle UV i w promieniowaniu IR. Jako jedyny w regionie podmiot oferuje kompleksową, poprzedzoną badaniem, sporządzeniem ekspertyzy i planu konserwatorskiego konserwację mokrych i zawilgoconych archeologicznych obiektów wielkogabarytowych przy użyciu liofilizatora.

  • Zespół pracowników Działu Konserwacji Zbiorów przy obiektach. Archiwum MNS_fot. M.Wojtarowicz
  • Autor: Brak danych
  • Zespół pracowników Działu Konserwacji Zbiorów przy obiektach. Archiwum MNS
  • Autor: Brak danych
  • Kierownik Działu Konserwacji podczas warsztatów dla dzieci. Archiwum MNS
  • Autor: Brak danych
  • Uczestnicy prezentacji czym są badania konserwatorskie. Archiwum MNS
  • Autor: Brak danych