1. Definicje:

a) CDP – budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy , z siedzibą w Szczecinie przy pl. Solidarności 1;
b) Muzeum Tradycji Regionalnych – budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Staromłyńskie 27;
c) Muzeum – Muzeum Narodowe w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, NIP 851-00-13-721;
d) Audioprzewodnik - urządzenie z wgraną audiowycieczką po wnętrzach CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych wraz z zestawem słuchawkowym;
e) Wypożyczający – zwiedzający, który korzysta z audioprzewodnika;
f) Wypożyczenie – udostępnienie wypożyczającemu audioprzewodnika do używania w czasie zwiedzania CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych.

2. Korzystanie z audioprzewodnika w CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

3. Właścicielem i dysponentem audioprzewodników jest Muzeum.

4. Osoba niepełnoletnia może korzystać z audioprzewodnika pod opieką opiekuna, który wypożyczył audioprzewodnik.

5. Audioprzewodnik dostępny jest w języku: polskim, angielskim i niemieckim.

6. Sposób wypożyczenia:

a) urządzenie można wypożyczyć w kasie biletowej znajdującej się w CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych przy zakupie bądź po okazaniu biletu wstępu uprawniającego do jego zwiedzania;
b) kasa biletowa CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych czynna jest w dniach i godzinach:
1. Poniedziałek – nieczynne,
2. Wtorek, Środa, Czwartek i Sobota – od godz. 10.00 do godz. 18.00,
3. Piątek i Niedziela – od. godz. 10.00 do godz. 16.00;
c) CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych nie gwarantuje ciągłej dostępności wypożyczanych urządzeń;
d) Na wypożyczenie audioprzewodników nie obowiązuje rezerwacja;
e) Audioprzewodnik może być używany tylko we wnętrzach CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych – obowiązuje zakaz wynoszenia audioprzewodników na zewnątrz CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych.

7.  Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik.

8. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do

a) korzystania z audioprzewodnika zgodnie z jego przeznaczeniem;
b) zwrotu audioprzewodnika po zakończeniu zwiedzania w miejscu jego wypożyczenia, najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem kasy biletowej CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych;
c) potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego audioprzewodnika w momencie jego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek do ich niezwłocznego zgłoszenia;
d) zwrotu audioprzewodnika w stanie niepogorszonym w stosunku od stanu wydania;
e) pokrycia kosztów naprawy w razie uszkodzenia audioprzewodnika spowodowanego przez Wypożyczającego w trakcie użytkowania, a w przypadku niemożliwości naprawy audioprzewodnika, pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia. Wszelkie usterki sprzętu zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń, zawierającego m. in. zobowiązanie wypożyczającego do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu w przypadku niemożności lub nieopłacalności jego naprawy;
f) pokrycia kosztów zakupu nowego audioprzewodnika w przypadku zagubienia audioprzewodnika;
g) nie kopiowania, nagrywania lub przegrywania audycji z audioprzewodnika.

9. Wypożyczenie audioprzewodnika jest bezpłatne i zawarte w cenie biletu uprawniającego do zwiedzania CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych.

10. Zwiedzający może w każdej chwili skorzystać z pomocy pracownika CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych w zakresie obsługi audioprzewodnika.