Współpraca naukowo-badawcza Uniwersytetu Szczecińskiego i Muzeum Narodowego w Szczecinie doceniona przez międzynarodowe grono naukowców!

 Artykuł współautorstwa A. Suchockiej i K. Kozioł-Nadolnej pt. „City-creative function of the museum – case study of The National Museum in Szczecin” (“Miastotwórcza funkcja muzeum – stadium przypadku Muzeum Narodowego w Szczecinie”) został zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji TMS ALGARVE 2018: Tourism & Management Studies International Conference, która odbyła się w Olhão w Algarve w Portugalii. Program konferencji obejmował prezentację 350 artykułów i udział ponad 550 uczestników. Wszystkie przygotowane artykuły poddane były recenzji naukowej. Głównymi organizatorami konferencji był: Uniwersytet w Algarve (Portugalia), Federalny Uniwersytet w Pernambuco (Brazylia), Uniwersytet w Sewilli (Hiszpania), Centrum Badań Dynamiki Przestrzeni i Organizacji w Portugalii.

Podczas uroczystej gali podsumowującej obrady autorki otrzymały prestiżową NAGRODĘ ZA WYBITNY ARTYKUŁ NAUKOWY. Współpraca naukowa nad artykułem poprzedzona była krytyczną analizą literatury oraz badaniem w instytucji przeprowadzonym od marca do czerwca 2018 roku przy współpracy z kadrą zarządzającą Muzeum Narodowego w Szczecinie, które udostępniło dane z lat 2013-2017 stanowiące podstawę opracowania. Autorki skoncentrowały się na miastotwórczej funkcji muzeów w miastach średniej wielkości. Punktem wyjścia był przykład hiszpańskiego muzeum sztuki współczesnej - Muzeum Guggenheima w Bilbao oraz szeroko opisany w literaturze naukowo-badawczej tzw. „efekt Bilbao”.  Nowy pawilon wystawienniczy Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, zaprojektowany przez pracownię Roberta Koniecznego KWK Promes jest starchitekturą. Uhonorowany krajowymi i zagranicznymi prestiżowymi nagrodami, obok gmachu Filharmonii Szczecińskiej, trwale odmienił centrum Szczecina. Wystawa stała to na nowo i z wielu perspektyw opowiedziana historia miasta i regionu po 1945 roku. Budynek, jako ikoniczna architektura (nagroda dla najlepszego budynku na świecie na Światowym Festiwalu Architektury 2016 oraz nagroda dla najlepszej europejskiej przestrzeni publicznej w 2016 roku) wypełniona niełatwą treścią wystawy stałej połączonej z dziełami współczesnych artystów, jest wg autorek jednym z kamieni milowych zaprezentowanych w długoterminowej strategii zarządzania marką miasta Szczecin. Pomysłodawczynią i inicjatorką powstania wystawy była Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Realizatorem inwestycji o wartości 26 593 315 zł i gospodarzem obiektu jest Muzeum Narodowe w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Muzeum Narodowe w Szczecinie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury

Anna Maria Suchocka pracuje jako specjalista ds. strategii rozwoju w Muzeum Narodowym w Szczecinie i jest doktorantką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i pod kierunkiem z prof. Kozioł-Nadolnej pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą procesów innowacyjnych w polskich muzeach narodowych.

prof. US. dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna kieruje Katedrą Ekonomiki Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, a obszarem jej zainteresowań są innowacje.

 

nagroda suchocka