Procedura recenzowania w Wydawnictwie Muzeum Narodowego w Szczecinie

1. Po przysłaniu artykułu przez autora jest on oceniany pod kątem zgodności z tematyką czasopisma, wymogami formalnymi, poprawnością językową.

2. Jeżeli tekst jest zaakceptowany, zostaje on poddany procesowi recenzowania.

3. Do oceny publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji.

4. Recenzenci nie znają nazwiska i afiliacji autora artykułu, autor artykułu nie zna nazwisk recenzentów („double-blind review process”). W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji (w obecnej formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta) lub jego odrzucenia.

6. Jeżeli recenzje są sprzeczne, artykuł jest wysyłany trzeciemu lub kolejnemu recenzentowi zewnętrznemu. Jeżeli po tym etapie co najmniej połowa recenzji jest pozytywnych, artykuł decyzją redaktora może zostać dopuszczony do publikacji.

7. Autor jest informowany o wyniku recenzji oraz otrzymuje recenzję do wglądu.

8. W przypadku otrzymania pozytywnej recenzji, autor jest proszony o zaakceptowanie wersji artykułu do druku lub naniesienie poprawek zgłaszanych przez recenzentów.

9. W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji danego dzieła i złożenie przez nich stosownego oświadczenia.

10. Autor jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o niepublikowaniu w innym wydawnictwie tekstu złożonego do danego wydawnictwa.

11. Ostateczną decyzję o terminie publikacji artykułu podejmują redaktorzy.

12. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.