Profil naukowy Wydawnictwa Muzeum Narodowego w Szczecinie

Jednym z priorytetów Muzeum Narodowego w Szczecinie jest działalność wydawnicza. Muzeum publikuje katalogi zbiorów, katalogi i publikacje towarzyszące wystawom stałym oraz czasowym. Jest także wydawcą prac popularno-naukowych oraz naukowych (w ramach serii wydawniczych) związanych z profilem posiadanych kolekcji zabytków sztuki dawnej, prac klasyków nowoczesności i twórców współczesnych, a także zabyt­ków archeologicznych, nautologicznych, etnograficznych (pochodzących przede wszystkim z Pomorza) oraz artefaktów i świadectw kultury materialnej krajów pozaeuropejskich.

Serie wydawnicze Muzeum Narodowego w Szczecinie

Seria: Pomorskie zbiory etnograficzne Muzeum Narodowego w Szczecinie / Pommersche ethnographische Sammlungen des Muzeum Narodowe w Szczecinie prezentuje poszczególne kolekcje Działu Etnografii Pomorza. Publikacje, które każdorazowo zawierają katalog eksponatów i teksty naukowe w dwóch językach, mają istotny wkład w interdyscyplinarne, historyczno-etnograficzne badania nad kulturą codzienną Pomorza. Do tej pory omówione zostały zbiory białej ceramiki szczecińskiej, pomorskich mebli malowanych, dawnych narzędzi kultury agrarnej oraz narzędzi i sprzętów używanych w tradycyjnym rybołówstwie łodziowym.

Seria: Biblioteka Naukowa Muzeum Narodowego w Szczecinie prezentuje rozprawy naukowe muzealników, monograficzne opracowania oraz materiały pokonferencyjne. Opublikowane do tej pory prace prezentują badania z różnych dziedzin, w tym archeologii, historii sztuki, etnologii, antropologii i muzealnictwa. Zawierają one bogatą bibliografię oraz liczne materiały ilustracyjne.

Seria: W wąskim i szerokim kadrze. Monografie dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie to propozycja studiów naukowych poświęconych wybranym muzealiom, którym autorzy będą przyglądać się z bliska, analizując ich aspekt fizyczny i wymiar intelektualny, bądź z daleka, ukazując procesy historyczno-kulturowe, badając zjawiska artystyczne, szukając dzieł pokrewnych oraz śladów recepcji.

Seria publikacji będących pokłosiem corocznie organizowanych między innymi przez Muzeum Narodowe w Szczecinie Dni Kultury Żydowskiej „Adlojada”. Publikacje gromadzą szkice zogniskowane przede wszystkim wokół dwóch zagadnień: żydowskiej historii i kultury oraz miasta. Każda z publikacji ma dodatkowo dookreślony obszar tematyczny, który był punktem wyjścia do rozważań. Zawarte w tomie studia, reprezentujące rozmaite dziedziny nau­ki, pozwalają przywrócić pamięć o żydowskiej społeczności Szczecina i Pomorza Zachodniego oraz wpisują jej los w szerszy kontekst dziejów środkowoeuropejskiej diaspory, przyczyniając się do konstruowania tożsamości miasta.

Seria publikacji prezentujących biografie postaci związanych ze Szczecinem i odgrywających ważną w rolę w historii miasta. Wpisuje się w misję Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina będącego dyspozytariuszem lokalnej pamięci. Do tej pory w serii ukazały się książki prezentujące działalność i sylwetki: Heliodora Sztarka − polskiego konsula w niemieckim Szczecinie (Stettinie); Janiny Szczerskiej − dyrektorki pierwszej po drugiej wojnie światowej szczecińskiej szkoły; Józefa Gabriela Jęczkowiaka − zapomnianego bohatera listopada 1918 roku.

Seria publikacji dotyczących wydarzeń przełomowych ze względów politycznych i społecznych, mających miejsce w Szczecinie po roku 1945 a przed rokiem 1989. Zawarte w tomach teksty oparte na archiwalnych dokumentach oraz relacjach świadków historii przybliżają minione wydarzenia z perspektywy zarówno makro-, jak i mikrohistorycznej. Do tej pory zostały omówione takie wydarzenia, jak: III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, strajk stoczniowców w sierpniu 1988 roku, Okrągły Stół i wybory czerwcowe z perspektywy szczecińskiej.

Rocznik naukowy „Materiały Zachodniopomorskie”

Od 2004 roku wydawana jest nowa seria czasopisma ukazującego się od 1955 roku. W tej edycji poszczególne tomy zostały podzielone na zeszyty tematyczne (Archeologia oraz Historia Sztuki), zawierające opra­cowania z zakresu danej dziedziny. „Materiały Zachodniopomorskie” dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum Narodowym w Szczecinie. Poszczególne roczniki zawierają zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych, odkrycia oraz recenzje i omówienia. Zeszyty Archeologiczne „Materiałów Zachodniopomorskich” Nowej Serii, po zmianach redakcyjnych, od 2010 roku publikowane są regularnie. Zeszyty Archeologiczne aspirują do prezentacji wyników studiów i badań archeologicznych oraz dziedzin pokrewnych na Pomorzu Zachodnim, a także publikacji prac naukowo-badawczych z szeroko rozumianej strefy okołobałtyckiej. W nawiązaniu do tradycji, prezentują także aktualne wydarzenia naukowe i muzealne, które stanowić mają kanwę przyszłych badań nad historią archeologii zachodniopomorskiej.