Zasady obowiązujące w Wydawnictwie Muzeum Narodowego w Szczecinie

1. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu

Decyzję o publikacji artykułu podejmuje kolegium redakcyjne we współpracy z redaktorem prowadzącym. Decyzja o przyjęciu opierają się na opinii dwóch recenzentów, wyłonionych zgodnie z kompetencjami, wykonujących pracę zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości. Ostateczna decyzja podejmowana jest jednak w gronie redaktorów i spersonalizowana.

2. Zasada poufności

Członków redakcji obowiązuje zasada poufności – zarówno same artykuły przed publikacją, jak i recenzje, przebieg prac nad tekstami oraz korespondencja w ich sprawie nie mogą być ujawniane osobom trzecim lub wykorzystywane w innych procedurach, np. awansowych.

3. Fair play

Redakcja kieruje się zasadą fair play, co oznacza niekorzystanie z badań autorów przed ich ogłoszeniem, a także z wiedzy powziętej w przebiegu pracy redakcyjnej bez wskazania źródła lub w konflikcie z interesem współpracujących badaczy.

Zakres obowiązków i uprawnień recenzentów

Recenzenci sporządzają opinię na zestandaryzowanym formularzu, zawierającym również rubrykę „inne uwagi”. Recenzja stanowi podstawę decyzji o przyjęciu do druku, dlatego powinna być jednoznaczna oraz pomagać w ewentualnej dalszej pracy nad tekstem.

1. Zapobieganie plagiatom

Istotnym zadaniem recenzentów jest sprawdzenie pracy pod kątem jej oryginalności. W razie podejrzenia o plagiat, recenzenci powinni o tym fakcie powiadomić niezwłocznie redakcję.

2. Zasada terminowości

Redakcja oczekuje na recenzję w uzgodnionym terminie i formie.

3. Zasada poufności

Recenzje są poufne oraz anonimowe w formule double blind peer review. Recenzenci nie  rozpowszechniają artykułów przed publikacją, nie wykorzystują wniosków, a także nie upubliczniają w żadnym momencie swoich opinii w obiegu innym niż zakreślony przez zasady współpracy.

4. Przeciwdziałanie konfliktom interesów u recenzentów

W przypadku wystąpienia konfliktu interesów – np. równoległości prowadzonych prac, zbieżności lub wykluczania się wniosków − recenzenci mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym redakcję.

Zasady obowiązujące autorów

Autorzy są zobligowani do przedstawiania do rzetelnego, udokumentowanego i zgodnego ze stanem faktycznym opisu podmiotów zaangażowanych w powstanie artykułu. Chodzi zwłaszcza o zapobieganie zjawiskom ghost writing i guest authorship.

1. Oryginalność pracy

Autorzy przedstawiają do publikacji artykuły niepublikowane wcześniej w całości oraz gwarantują, że nie złożyli tekstu w innym wydawnictwie.

2. Odpowiedzialność autora wobec ewentualnych roszczeń innych osób w świetle praw autorskich

Autorzy proszeni są o złożenie oświadczenia dotyczącego oryginalności tekstu (zapobieganie autoplagiatom, plagiatom, ukrytemu współautorstwu).

3. Współautorstwo

W przypadku, gdy artykuł jest wieloautorski, jego Autorzy są zobowiązani do  określenie wkładu pracy poszczególnych osób.

4. Jawność źródeł finansowania badań

Autorzy powinni ujawnić źródło finansowania swoich badań, np. grant badawczy, stypendium naukowe. Informacje dotyczące tych kwestii powinny znajdować się w pierwszym przypisie tekstu.

5. Rzetelność badawcza

Autorzy załączają kompletną bibliografię prac, z których korzystali.  

6. Kontakt z redakcją

Autorzy pracują nad tekstem zgodnie z terminarzem i opiniami merytorycznymi przedłożonymi przed redakcję, dotrzymując w przebiegu tej pracy standardów etycznych.