Wystawa czasowa: Odrodzona Polska (1918-1939). Z perspektywy niemieckiego Pomorza

Odrodzone w 1918 roku państwo polskie w oczach społeczeństwa niemieckiego stanowiło zagrożenie dla panowania państwowości niemieckiej na wschodzie. Podsycała to urzędowa propaganda, przedstawiając Pomorze (Pommern) jako część „krwawiącej rany” Niemiec, która została wystawiona na ekspansję państwa polskiego, szykującego dalsze zaborcze ruchy wobec niemieckiego wschodu.

Eksponowane było to zwłaszcza wobec wschodnich rejonów prowincji (Lębork, Bytów, Słupsk), które uważano za szczególnie zagrożone na „krwawiącej” granicy. Stan ten utrzymywał się przez cały okres międzywojenny, choć po objęciu władzy przez Hitlera w 1933 roku na kilka lat (do kwietnia 1939 roku) oficjalna propaganda antypolska ustała.

Polska, Polacy stanowili w życiu Pomorza istotny problem polityczny, społeczny i gospodarczy. Wschodnia granica Pomorza była granicą wschodnią Niemiec, granicą z państwem polskim, przez którą prowadzono ożywiony ruch handlowy, odbywał się ruch przygraniczny. Na Pomorze przybywali polscy robotnicy sezonowi, odgrywając istotną rolę na rynku pracy w regionach wiejskich. W Szczecinie żyła dość liczna Polonia, której życie społeczne skupiało się wokół polskiego konsulatu i kilku organizacji polonijnych, w tym Związku Polaków w Niemczech. W powiatach lęborskim, bytomskim i słupskim nadal część społeczeństwa stanowiła ludność kaszubska, która pielęgnowała swoje tradycje etniczne i związki z Polską. 

Wystawa stanowi wybór dokumentów, przedstawiających odbudowę państwa polskiego i jego wpływ i rolę dla niemieckiego Pomorza. Przedstawiane archiwalia pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie, które uzupełniają eksponaty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Odrodzona Polska (1918-1939). Z perspektywy niemieckiego Pomorza

13 listopada  2 grudnia 2018
wernisaż: 13 listopada 2018, godzina 12.00, wstęp wolny

Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum Historii Szczecinie 
ul. Księcia Mściwoja II 8 (Ratusz Staromiejski)

Kuratorzy: Dr hab. Paweł Gut (Archiwum Państwowe w Szczecinie), dr Anna Lew-Machniak

Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie

zaproszenie odrodzona polska